Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Elektromagnetisk interferens och kompatibilitet för den autonoma flygplatsen

Diarienummer
Koordinator Luleå tekniska universitet - Luleå tekniska universitet Inst f system- och rymdteknik
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid december 2022 - november 2023
Status Avslutat
Utlysning Avancerad digitalisering - Möjliggörande tekniker
Ansökningsomgång Avancerad digitalisering för den autonoma flygplatsen

Viktiga resultat som projektet gav

Projektets mål har varit att skapa ett konsortium och planera ett projekt om elektromagnetisk interferens och kompatibilitet i flygplatsmiljö, innefattande kravställning, regelverk samt uppmätning. Utifrån parternas samlade kunskapsbas har projektet skapat en stomme till ett fullskaligt projekt omfattande sex arbetspaket; Projektledning, Stabilitet i förutsättningar, Standardisering, Kompetens, Modellering samt Verifiering - mätning och övervakning. En identifierad möjlighet för finansiering av ett fortsättningsprojekt är Trafikverkets Luftfartportfölj.

Långsiktiga effekter som förväntas

Förstudien har gett en heltäckande bild av status inom Sverige avseende EMC och EMI i flygplatsmiljö. Denna innefattar praktisk erfarenhet från mätningar, djup kunskap om regelverk, insyn i de utmaningar som de som önskar etablera verksamhet som exempelvis solceller i flygplatsmiljö står inför, verksamheten på regionala flygplatser, utmaningar samt planering och undersökningar vis statliga flygplatser, samt drift av luftrum, utrustning och tjänster. Med denna kunskapsbas i botten har projektet skapat en stomme till ett fullskaligt projekt inom området.

Upplägg och genomförande

Projektet har bedrivits i huvudsak med fokus på informationsinsamling från deltagande parter. Luleå tekniska universitet har haft den största rollen i projektet som projektledare och har agerat sammanhållande, sammankallande och sammanställande. Övriga parter har bidragit med specifika underlag, haft dialog i direkt kontakt med projektledaren, samt också deltagit i två fysiska sammankomster. I syfte att skapa en så bred förståelse av området som möjligt har inom projektet kontakt tagits också med organisationer och individer som inte har varit deltagande parter i projektet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 26 januari 2024

Diarienummer 2022-02669

Statistik för sidan