DiverCity byggemenskaper för mångfald i stadsbyggandet

Diarienummer 2017-01214
Koordinator FÖRENINGEN FÖR BYGGEMENSKAPER VERKSAMHET I SVERIGE AB
Bidrag från Vinnova 496 045 kronor
Projektets löptid april 2017 - oktober 2017
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering
Ansökningsomgång Challenge-Driven Innovation - Stage 1 Initiation 2017 (spring)

Syfte och mål

Projektets utförande och resultat har överträffat målen, särskilt genom att: 1) vidga och konsolidera gruppen av nyckelintressenter med fler kommuner i olika delar av landet, 3 nya byggrupper, konsulter och forskare från Chalmers och RISE. 2) öka systemkunskapen genom genomförd processkartläggning, seminarium och konferens 3) samla intressenterna kring en gemensam ansökan för steg 2. Delvis måluppfyllnad genom att: - Ekobanken har deltagit i steg 1 som finansaktör, men ej bekräftad som projektpart inför steg 2 - Pågående dialog med Boverket om deltagande inom temat lagstiftning

Resultat och förväntade effekter

Det viktigaste resultatet är en "Processbild" framtagen utifrån olika kommuners och byggruppers skilda perspektiv med: 1) Beskrivning av potentialen med byggemenskaper. 2) Systemanalys av nuläget med en inventering av: - Kommuners och byggruppers behov - Markanvisningspolicy - Finansieringsmodeller - Processtöd 3) Utkast till processkarta (normalprocess för byggemenskaper i svenska kommuner) Övriga genomförda resultat: 4) Intressentanalys och kommunikationsplan 5) Förslag på arbetspaket till steg 2 6) Utkast till samverkansavtal mellan parter inför steg 2

Upplägg och genomförande

Arbete i mindre grupper har kombinerats med idé- och kunskapsutbyte under två storgruppskonferenser som också bidragit till att konsolidera partskonstellationen och samordna förslag och idéer för steg 2. Utåtriktade aktiviteter (seminarium i Almedalen och konferens i Göteborg) har bidragit med ny kunskap, kontakt med nya intressenter och ökad kännedom om byggemenskaper hos fler aktörer. En utmaning att samla så många aktörer i olika delar av landet, men då kommunal praxis skiljer sig och varje byggrupp har unika förutsättningar har det varit nödvändigt för att fånga mångfalden.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.