Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Digital plattform för nyttiggörande av patientgenererad hälsodata

Diarienummer
Koordinator RISE SICS AB - Digital Health Lab
Bidrag från Vinnova 463 000 kronor
Projektets löptid november 2016 - maj 2017
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Viktiga resultat som projektet gav

Målet för projektet var att kartlägga intressenterna och deras behov med inom området användning av hälsodata som en del av klinisk behandling av kroniskt sjuka, identifiera en lösning med stor potential, formera konsortium samt skapa en realiseringsplan. Syftet med detta projekt var att utreda förutsättningarna för ett ett eventuellt kommande UDI Steg 2 projekt. Projektet har i stort kunna uppfylla både mål och syfte och det är projektets uppfattning om att finns goda förutsättning för att kunna genomföra ett framgångsrikt Steg 2.

Långsiktiga effekter som förväntas

De effektmål som projektet adresserar är att det dels; 1) Erbjuder nya möjligheter för olika aktörer och utförare att möta vårdens utmaningar tack vare att olika former av hälsodata kan nyttiggöras på nya sätt i många olika sammahang. 2) Bidra till att göra patienter till partners och delaktiga i sin egen och andras vård 3) Skapa nya tillväxtmöjligheter för svenskt näringsliv inom ett globalt snabbväxande område

Upplägg och genomförande

Arbetet har i en öppen och inkluderande process bedrivits i ett antal arbetspaket och har även omfattat ett antal workshops med de primära fokusområdena behov och kunskap samt konsortiumbyggande. Stort fokus har legat på att kartlägga och förstå behoven hos de primära användargrupperna och på omvärldsbevakning. Initieringsfasens genomförande i stort del följt den planerade processen enl. ansökan till steg 1 Vidare har samarbetet mellan de ingående projektparters stärkts och fördjupats, tillsammans med det förstärkta konsortiet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 27 oktober 2016

Diarienummer 2016-03800

Statistik för sidan