Detektion av kryp på supramolekylär nivå i massafibrer

Diarienummer 2018-04420
Koordinator RISE INNVENTIA AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - oktober 2019
Status Pågående
Utlysning Forskningsinfrastrukturer - nyttiggörande och samverkan
Ansökningsomgång Research infrastructure - utilisation and collaboration: Industrial pilot projects for neutron and photon experiments at large scale research infrastructures

Syfte och mål

Stora mängder varor går förlorade på grund av att wellpappförpackningar kollapsar vid transport och förvaring som ett resultat av fuktaccelererad krypning i förpackningsmaterialet. Krypprocessen är speciellt snabb i situationer där fukthalten varierar. Avsikten med studien är att fastställa om synkrotronbaserad röntgenspridning kan utnyttjas för att göra in-situ observationer av de mekanismer som ligger bakom den problematiska materialkrypningen.

Förväntade effekter och resultat

Projektet kommer använda röntgenspridning för att observera strukturella förändringar i fibrerna i ett pappersmaterial under det att de utsätts för last under kontrollerad varierande luftfuktighet. Förväntningarna är att få information om förändringar på skalor från molekylär nivå till påverkan på fibrernas fibrillstruktur. Visar sig detta möjligt skulle denna typ av studier bli ett effektivt verktyg i utvecklandet av tekniker för att förebygga krypningen.

Planerat upplägg och genomförande

I projektet kommer en provmiljö sättas upp som möjliggör dragprovning av fibermaterial under kontrollerad luftfuktighet och temperatur. Denna kommer sedan användas för in-situ krypmätningar i strålröret P03 vid synkrotronen PETRA III i Hamburg, Tyskland. Studien genomförs av BillerudKorsnäs i samverkan med RISE. Den ingår dock som en del i ett större forskningssamarbete kring wellpappförpackningar där ytterligare sex företag i förpackningsvärdekedjan ingår.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.