Det kunskapsbaserade äldreboendet som experimentell arena

Diarienummer
Koordinator Lunds universitet - Institutionen för hälsa, vård och samhälle
Bidrag från Vinnova 750 000 kronor
Projektets löptid november 2011 - mars 2012
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering
Ansökningsomgång Utmaningsdriven innovation - Steg 1 initiering 2011

Syfte och mål

För att uppnå målet om förbättrad livskvalitet för äldre med stora behov strävar vi mot att det inom 10 år ska byggas äldreboenden grundade på kunskap som genereras av utvecklingen av innovativa tjänster, arbetssätt och produkter. Vi har uppnått målen om idéutveckling och konstellationsbyggande, där konkreta mål formulerats och ett sektorsövergripande konsortium med aktörer från universitet, offentlig sektor, företag och ideella organisationer skapats. Aktiviteter pågår inom flera äldreboenden.

Resultat och förväntade effekter

Konsortiets sammantagna kompetens utgör grunden för den sektorsövergripande innovation som krävs för att uppfylla projektets långsiktiga mål. Projektet kommer att medverka till att göra äldreboenden till attraktiva hemmiljöer för äldre och attraktiva arbetsplatser som lockar personal med god kompetens. Vi kommer att skapa nya arbetssätt som ökar äldres inflytande, forsknings- och utmaningsdriven vård och omsorg för äldre, samt hållbar arkitektur och stadsbyggnad, baserat på framtidens behov.

Upplägg och genomförande

En rad aktiviteter har genomförts inom två olika äldreboenden. Personalen har deltagit i lärandeseminarier och tillsammans med forskare genomfört en innovationsdag för att formulera idéer. Verksamheten och leverantörer av produkter/tjänster har inventerats, boendemiljön har dokumenterats, planeringen för virtuella tester av boendemiljöer har inletts, etc. Forskarna, företrädare för berörda kommuner och företag har haft planeringsmöten och ett antal företag har nu knutits till projektet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2011-02417

Statistik för sidan