DenCity

Diarienummer
Koordinator LINDHOLMEN SCIENCE PARK AKTIEBOLAG - CLOSER
Bidrag från Vinnova 9 734 138 kronor
Projektets löptid november 2018 - maj 2021
Status Pågående
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 3 implementering
Ansökningsomgång Utmaningsdriven innovation - Steg 3 Implementering 2018 (höst)

Syfte och mål

Målet är att skala upp och implementera lösningar för hållbara transporter i täta stadsdelar med höga krav på attraktivitet, tillgänglighet och hållbarhet. De redan internationellt uppmärksammade lösningarna framtagna i DenCity2 skalas upp och genomförs i längre piloter, förbereds for implementering och sätter Sverige i framkant för skalbara innovativa mobilitetslösningar och hållbar stadsutveckling.

Förväntade effekter och resultat

Projektet kommer konkret ha levererat: - Påbörjad implementering av de 5 kompletterande koncepten: mobility broker, fullservicefastighet, stadsdelsnära samlastning, yteffektiva- och nollemitterande transportlösningar Projektet bidrar till: - lokala, regionala strategier och mål - nationella strategier t ex nationella godsstrategin - mål 11 inom Agenda 2030 (utveckla lösningar som möter förändrad livsstil i städer, vilket påverkar transportmönster och stadsplanering) - jämställdhet och jämlikhet genom att utveckla mobilitetslösningar på lika villkor för alla

Planerat upplägg och genomförande

Arbetet genomförs i 3 tätt sammansvetsade AP. Detta breda och unika angreppssätt krävs for att skapa positiva synergieffekter och undvika suboptimering. Olika kundgrupper och kravställare involveras i piloter och tjänsteutveckling. For att gå från test till bred implementering behovs ett strukturerat lärande, implementering av lösningar i styrsystem samt spridning av kunskap, nationellt och internationellt. Det krävs att flera aktörer är involverade i framtagandet av lösningar, dels de som ska implementera nya lösningar dels de som är kunskapsbärande.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 25 februari 2020

Diarienummer 2018-03348

Statistik för sidan