Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 30 maj kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 31 maj kl 8:00.

Deltagande design för att motverka sexuella trakasserier online

Diarienummer
Koordinator ACANDO CONSULTING AB - itch
Bidrag från Vinnova 396 000 kronor
Projektets löptid maj 2019 - september 2019
Status Avslutat
Utlysning Normkritisk innovation
Ansökningsomgång Innovationer för ökad jämställdhet och jämlikhet - förberedelseprojekt

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet syftar till att förstå hur man kan hjälpa personer som är utsatta för sexuella trakasserier online. Vi startade med hypoteser om att det är svårt för en utsatt person att hantera situationer idag. Mål för projektet var att förstå hur policy kan påverkas i ex rättsväsendet. Vi ville också skissa och testa idéer på tekniska designlösningar samt förstå hur de kan implementeras i nutid. Vi ville också förmedla vår nyvunna kunskap till relevanta aktörer. Vi har förstått på grundläggande nivå hur man kan påverka situationen, och vi har förmedlat våra kunskaper till relevanta aktörer.

Långsiktiga effekter som förväntas

Resultatet redovisades i en presentation för allmänheten, med målet att sprida vårt budskap till relevanta aktörer. Materialet skickades även till aktörer som ex Jämställdhetsenheten på Arbetsmarknadsdepartementet. Effekterna av att dela budskapet kommer att bidra till att påverka uppfattningen om problematiken i ämnet. Vår förstudie lägger även grunden för att nå våra långsiktiga mål; påverka till policyförändring, ta fram koncept som hjälpmedel, bygga på en socialt hållbar framtid och att möta marginaliserade personers behov.

Upplägg och genomförande

Metoden har varit tjänstedesign. Det har visat sig en bra metod för att uppnå våra mål gällande kvalitativ data på ämnet. Vi vill i ett nästa steg ha ett större perspektiv på kvantitativ data. Vi vill också fokusera mer på jämlikhet och inte bara jämställdhet. I våra 18 djupintervjuer med kvinnor hade vi bra spridning gällande ålder och härkomst. I en eventuell fortsättning med nya intervjuer skulle det vara gynnsamt med ett mer intersektionellt perspektiv, personer som är av andra minoriteter, tex icke-binära eller någon med någon funktionsvariation.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 14 maj 2019

Diarienummer 2019-02029

Statistik för sidan