Delningsekononomi och acceptans av smart mobilitet

Diarienummer
Koordinator Högskolan Väst - Institutionen för ekonomi och IT
Bidrag från Vinnova 3 062 760 kronor
Projektets löptid januari 2019 - februari 2021
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Drive Sweden
Ansökningsomgång Innovationer för ett automatiserat transportsystem för människor och gods

Syfte och mål

Syfte undersöka individers mobilitetsvanor samt deras uppfattningar och upplevelser av automatiserad, eldriven och delad körning i praktiken att stödja Trollhättans Stad i deras strategi och planering kring Agenda 2030 att initiera och stimulera samskapande av kunskap runt , autonoma eldrivna fordon och delningsekonomi öka acceptansen av delningsekonomi av el-bilar med autonoma egenskaper Mål Målet är att samskapa en affärsmodell, riktlinjer för stadsplanering samt digitala applikationer för delad, autonom, el-driven och hållbar transport i Trollhättans kommun.

Förväntade effekter och resultat

NEVS är en billtillverkare som just nu befinner sig i fasen att tillverka sina första el-bilar.NEVS har efterlyst ett underlag till en validerad affärsmodell som skall stödja NEVS i deras arbeta med att dra upp strategier utifrån ett hållbart livscykeltänk och delningsekonomi. Trollhättans stad är en aktör som arbetar med stadsplanering på både kort och lång sikt. Trollhättans Stad anpassar kommunen efter den digitalisering som pågår. Riktlinjerna som tas fram inom SESMA kommer att vara riktade mot arbetsformer och tekniker som stödjer ett hållbart och jämställt Trollhättan.

Planerat upplägg och genomförande

SESMA är uppdelat i åtta arbetspaket (WP1 - WP8), varje arbetspaket är sedan uppdelat i grupper av aktiviteter som genererar leverabler. Det angrepssätt som appliceras i SESMA är en kombination av design etnografi, service design och traditionell projektledning. Inslagen av design etnografi och Service design är särskilt tydliga i WP 2,3,6 och 8. En viktig aspekt av design etnografi är den integrerade ansatsen där etnografiskt och designarbete sker dynamiskt och iterativt. Detta innebär att de aktiviteter som beskrivs i WP 2,3,6 och 8 kommer att ske i en iterativ process.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 14 maj 2020

Diarienummer 2018-03987

Statistik för sidan