Data-Driven Predictive Maintenance for Trucks

Diarienummer 2016-03451
Koordinator Högskolan i Halmstad - CAISR - Center for Applied Intelligent Systems Research
Bidrag från Vinnova 205 000 kronor
Projektets löptid september 2016 - februari 2018
Status Beslutat
Utlysning Individrörlighet för innovation och samhällsnytta
Ansökningsomgång National mobility for individuals

Syfte och mål

Målet med projektet är att utveckla modeller för att förutse fel i komponenter, generalisera modellerna för olika komponenter och förklara resonemanget, bakom de beslut som fattas av data mining-modellen. Projektet kommer att stärka samarbetet mellan Högskolan i Halmstad och Volvo Group, genom att förbättra förståelsen för Volvos verksamhet och utmaningar. Vidare syftar det till att öka kvaliteten på befintliga förebyggande underhållstjänster, samt eventuellt leda till utveckling av nya tjänster.

Förväntade effekter och resultat

De förväntade resultaten är: En lista över komponenter som är mest fördelaktiga för förebyggande underhåll, denna ska läggas fram internt på företaget En metod och utvärdering av denna, gällande förebyggande underhåll, baserat på egenskaperna hos komponenterna En metod för att förklara resonemanget bakom metoden för förebyggande underhåll och identifierade brister Resultaten kommer att leda till ökad vetenskaplig synlighet, nya forsknings- och utvecklingsprojekt, samt förbättra befintliga eller utveckla nya tjänster, relaterat till förebyggande underhåll.

Planerat upplägg och genomförande

Planen för att genomföra projektet är följande: Identifiera komponenter med högsta möjliga nytta av förebyggande underhåll tillsammans med Service Operations & Customer Support representanter. Analysera generaliserbarhet av metoden med avseende på typ av komponent, utvalda funktioner, användningsmönster och slag av marknadsföring. Förklara resonemanget bakom besluten från maskininlärningsmodellen, samt slutligen, de verkliga orsakerna till de identifierade felen, tillsammans med experter från Service Operations & Customer Support.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.