Critical Societal Functions and IoT: Securing Data and Services

Diarienummer
Koordinator Linköpings universitet - IDA
Bidrag från Vinnova 612 000 kronor
Projektets löptid november 2014 - augusti 2015
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Sakernas Internet

Syfte och mål

Syftet med med projektet har varit att kartlägga krav och behov för informationssäkerhet inom sakernas Internet för samhällskritiska tjänster. Målen var att anordna ett antal workshops med aktörer inom industri och akademi, och sammanfatta kravbilden i en rapport. I projektet har tre projektinterna och en öppen workshop hållits plus 14 intervjuer med representanter från relevanta industrisektorer. En rapport som sammanfattar resultaten från intervjuer och studentarbeten som utförts inom ramen för projektet har producerats.

Resultat och förväntade effekter

En populärvetenskapliga presentationer har utförts för 30-40 personer för att belysa säkerthetsaspekter med IoT. T re exjobb har avslutats inom projektet. * Säkerhetsområdet har lyfts upp i en workshop om nätverkande autonoma fordon. En ansökan till SSFs smart systems call kom till baserat på kontakter etablerade med anledning av detta projekt. Ett nätverk av aktörer inom kritisk infrastruktur har etablerats. Detta kan bland annat komma att nyttjas ett nystartat forskningscentrum i resilienta informations- och styrsystem (RICS)

Upplägg och genomförande

Projektet har bedrivits genom fyra aktiviteter. Workshops som syftade till att etablera nätverk och samla och sprida kunskap, intervjuer för att skaffa en djupare förståelse för aktörers perspektiv, studentprojekt för att studera marknadspotential och testa nya tekniska idéer, och litereraturgenomgång. Arbetssättet har varit givande och välfungerande. Industriaktörer har visat mycket stort intresse för dessa frågor men de har samtidigt dagsverksamhet som måste prioriteras vilket gör att effekten inte blir lika påtaglig i verksamheten för ett kort projekt som detta.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2014-05223

Statistik för sidan