Critical Societal Functions and IoT: Securing Data and Services

Reference number 2014-05223
Coordinator Linköpings universitet - IDA
Funding from Vinnova SEK 612 000
Project duration November 2014 - August 2015
Status Completed
Venture The strategic innovation programme for the Internet of Things

Purpose and goal

Syftet med med projektet har varit att kartlägga krav och behov för informationssäkerhet inom sakernas Internet för samhällskritiska tjänster. Målen var att anordna ett antal workshops med aktörer inom industri och akademi, och sammanfatta kravbilden i en rapport. I projektet har tre projektinterna och en öppen workshop hållits plus 14 intervjuer med representanter från relevanta industrisektorer. En rapport som sammanfattar resultaten från intervjuer och studentarbeten som utförts inom ramen för projektet har producerats.

Results and expected effects

En populärvetenskapliga presentationer har utförts för 30-40 personer för att belysa säkerthetsaspekter med IoT. T re exjobb har avslutats inom projektet. * Säkerhetsområdet har lyfts upp i en workshop om nätverkande autonoma fordon. En ansökan till SSFs smart systems call kom till baserat på kontakter etablerade med anledning av detta projekt. Ett nätverk av aktörer inom kritisk infrastruktur har etablerats. Detta kan bland annat komma att nyttjas ett nystartat forskningscentrum i resilienta informations- och styrsystem (RICS)

Approach and implementation

Projektet har bedrivits genom fyra aktiviteter. Workshops som syftade till att etablera nätverk och samla och sprida kunskap, intervjuer för att skaffa en djupare förståelse för aktörers perspektiv, studentprojekt för att studera marknadspotential och testa nya tekniska idéer, och litereraturgenomgång. Arbetssättet har varit givande och välfungerande. Industriaktörer har visat mycket stort intresse för dessa frågor men de har samtidigt dagsverksamhet som måste prioriteras vilket gör att effekten inte blir lika påtaglig i verksamheten för ett kort projekt som detta.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.