Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Civilsamhälle och närsjukvård - nya samverkansformer och överenskommelser

Diarienummer
Koordinator Möckelnföreningarna
Bidrag från Vinnova 299 880 kronor
Projektets löptid november 2018 - augusti 2019
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Viktiga resultat som projektet gav

Detta projekt satte medborgaren i fokus. När medborgaren behöver hjälp kan den vända sig till det offentliga eller det civila, men det saknas rutiner och nätverk för samverkan däremellan. Genom att erbjuda enklare vägar mellan hälso- och sjukvård och civilsamhället ökar förutsättningarna att främja god och jämlik hälsa hos medborgaren. Projektet skapade nätverk där offentliga och civila aktörer verksamma i lokalsamhället kan mötas för att samverka och lösa gemensamma problem, samt arbeta fram nya rutiner som effektiviserar och underlättar arbetet för respektive organisation.

Långsiktiga effekter som förväntas

Synergiverkstaden, LISA-nätverket och portalen är resultat av ett fördjupat samarbete mellan hälso- och sjukvården och civilsamhället. Detta leder förhoppningsvis till lägre trösklar för överenskommelser, nya kanaler för att diskutera samhällsutmaningar - effekten förväntas bli; nya lösningar, nya vägar för medborgaren att erhålla hjälp samt förhoppningsvis ett mer effektivt tillvaratagande av samhällsresurser aktuella för området.

Upplägg och genomförande

Projektet har testat nya modeller som fått positiva resultat. Projektet har fokuserat på nätverkande och relationsbyggande, där fokus hamnat på förankring av projektidén hos viktiga nyckelpersoner samt testande av framtagna modeller ett genomförande med fler goda resultat som indikerar synergieffekter användbara i det fortsatta arbetet efter projektslut. Projektet har också identifierat ett antal förbättringsområden och problemformuleringar som kan utgöra föremål för ett steg 2, vilka finns beskrivna i rapportens bilaga.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 31 oktober 2018

Diarienummer 2018-03456

Statistik för sidan