Cirkulära praktiker i företag

Diarienummer
Koordinator Örebro universitet - Handelshögskolan
Bidrag från Vinnova 912 000 kronor
Projektets löptid december 2018 - februari 2020
Status Avslutat
Utlysning Cirkulär och biobaserad ekonomi
Ansökningsomgång Cirkulär och biobaserad ekonomi, från teori till praktik

Syfte och mål

Syftet med projektet är att generera kunskap om cirkulära praktiker och belysa best practice. Det övergripande målet med projektet är att minska gapet mellan teori och praktik för företag i steget mot en cirkulär ekonomi. Projektet har utgått från en bred definition av cirkulär ekonomi och i dialog med fyra företagskluster har samarbeten påbörjats. Baserat på de empiriska fallen som studerats läggs också en kartläggning av cirkulära praktiker fram i rapporten ´Cirkulära praktiker - hur går vi från ord till handling?´

Resultat och förväntade effekter

Företag kan inte kan bli cirkulära på egen hand, vare sig man ingår i en marknadslösning eller arbetar med industriell symbios. Det är snarare samspelet mellan aktörer liksom produktionssätt, konsumtionssätt och avfallshantering som behöver beaktas. Vi illustrerar olika former av inter-organisatoriska praktiker som möjliggör för företag att ta steg från linjära till cirkulära lösningar. För att säkerställa att dessa lösningar också är hållbara över tid, med hänsyn till miljö, ekonomi och sociala faktorer, krävs fortsatt interorganisatoriskt lärande och kompetensbyggande.

Upplägg och genomförande

Inom projektet har vi arbetat tillsammans med fyra företagskonstellationer där aktörerna diskuterat litteraturen, praktiken samt de utmaningar och möjligheter som aktörerna identifierar utifrån sina respektive verksamheter. 1) Tre Pappersbruk, akademiker, konsulter och myndighetsrepresentanter. 2) Nio Mikrobryggerier, akademiker och Hushållningssällskapet. 3) Fyra Livsmedelsproducenter med plastförpackningar och en plaståtervinningsaktör 4) Elva aktörer i en grupp som inkluderar Sveriges stora företag, bransch representanter samt akademiker och myndigheter.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 24 april 2020

Diarienummer 2018-04685

Statistik för sidan