Cirkulära inredningar - potential och lösningar för ökad återanvändning av inredningsprodukter

Diarienummer 2017-03167
Koordinator IVL SVENSKA MILJÖINSTITUTET AB - IVL Svenska Miljöinstitutet, Göteborg
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - augusti 2018
Status Beslutat
Utlysning Cirkulär ekonomi
Ansökningsomgång Utredningar och enklare tester

Syfte och mål

Projektet ska klargöra potentialen för återanvändning av inredningsprodukter i samband med nybyggnation och renovering av kontorslokaler, samt hitta lösningar som ger stärkta incitament för att den fulla potentialen för cirkulära flöden av högkvalitativa produkter ska kunna uppnås. Projektets främsta mål är att kvantifiera flöden och beräkna potentialen för besparingar i koldioxidutsläpp.

Förväntade effekter och resultat

Projektet förväntas skapa ökad kunskap och förståelse för möjligheterna med återanvändning av inredningsprodukter. Resultatet förväntas underlätta, skapa motivation och underlag för beslut för en omställning till nya affärsmodeller och arbetsätt vid ny- och ombyggnation av kontorslokaler. Förhoppningen är att effekten av detta bli en mer cirkulär hantering av byggprodukter och inredningsprodukter som används vid ny- och ombyggnation av kontorslokaler.

Planerat upplägg och genomförande

Inledningsvis genomförs en kartläggning av nationell och internationell rapportering med koppling till avfallsmängder och miljönytta. Ett avgränsat antal produktkategorier identifieras och potentialen för dessa utreds och beräknas genom insamling av data från medverkande parter. Hinder och lösningar för ökat återbruk identifieras genom en övergripande omvärldsanalys samt input från medverkande parter. Slutligen genomförs en konkretisering av möjliga lösningar samt enklare utvärdering av dessa.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.