Cirkulär livsmedelskedja -från konsumtion till produktion

Diarienummer
Koordinator INDUSTRIELLT UTVECKLINGSCENTRUM SYD AKTIEBOLAG
Bidrag från Vinnova 999 749 kronor
Projektets löptid december 2018 - februari 2020
Status Pågående
Utlysning Cirkulär och biobaserad ekonomi
Ansökningsomgång Cirkulär och biobaserad ekonomi, från teori till praktik

Syfte och mål

Syftet är att minska matsvinn genom att undersöka var möjligheterna finns för att utveckla en cirkulär livsmedelskedja. Hela kedjan från jordbruk, tillverkning, förpackningar, distribution och konsumtion undersöks. Eftersom konsumenten är en stor del av problemen med matsvinn är målet att undersöka vilka preferenser konsumenter har på livsmedel och därmed öka förståelse, insikter och kunskap om möjligheter för cirkulär ekonomi.

Förväntade effekter och resultat

Projektet förväntas resultera i en gemensam bild, ökad kunskap, potentiella samarbeten hos aktörer i värdekedjan för livsmedel om möjligheter för cirkulära produkter och tjänster som minskar matsvinn. Vidare förväntas projektet bidra till att organisatoriska ”silosar” överbyggs samt erhållen insikt om hur affärsnyttan kan öka genom nya affärsmodeller, produkter och tjänster som är baserade på att överbrygga gapen för en cirkulär värdekedja. Effekterna förväntas bli minskat matsvinn, ökade och nya affärsmöjligheter och förbättrad miljö.

Planerat upplägg och genomförande

Upplägget är tillsammans med intressenter i värdekedjan skapa ökad kunskap och incitament för att minska matsvinn genom samarbete mellan aktörer från hela värdekedjan. Berörda parter inkluderas från start för att skapa samsyn kring gemensamma effektmål. Vi arbetar i en öppen process där frågeställningar och resultat presenteras för och itereras med alla aktörer i värdekedjan.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 10 december 2018

Diarienummer 2018-04699

Statistik för sidan