Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Castma - Fogning av gjutna och extruderade lättmetaller

Diarienummer
Koordinator Swerea KIMAB AB
Bidrag från Vinnova 3 400 000 kronor
Projektets löptid september 2014 - november 2017
Status Avslutat
Utlysning Hållbar produktion - FFI
Slutrapport 2013-05623sv.pdf (pdf, 329 kB)

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet syftade till att möjliggöra nya och lätta fordonskonstruktioner genom att kunna svetsa lättmetalldelar av pressgjutna och extruderade delkomponenter. Projektet har kunnat visa hur det är möjligt att pressgjuta lättmetall så att det blir svetsbart. Projektets huvudmål har därmed nåtts. Projektet har möjliggjort: - Minskad materialåtgång (minskad vikt 40%) - Minskad kostnad för tillverkning - Minskad fordonsvikt & CO2 utsläpp - Ett aktivt nätverk kring gjutning & svetsning av lättmetallkomponenter

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet har genererat ny kunskap inom området MIG- och lasersvetsning av pressgjutna och extruderade lättmetaller. Teknikerna har visats på valda pressgjutna komponenter från normal produktion (som inte varit optimerad för svetsning). En ökad förståelse för hur gjutprocessen påverkar egenskaperna och vad som påverkar svetskvalitéten har nåtts. Resultat har presenterats bl a på Pressgjuteridagarna i december 2017 och är sammanställda i guidelines. Dessa förväntas bli till stor hjälp för både gjuterier och OEM:er / slutanvändare.

Upplägg och genomförande

Projektet har delats in i olika arbetspaket ledda av Swerea KIMAB och Swerea SWECAST. I dessa har: fördjupad litteraturstudie, tester med modifierad gjutsmälta, simulering av fyllningsprocessen vid pressgjutning, svetstester med olika optimeringsaktiviteter för att minska porbildningen, tester med CT scanning, mikrostrukturanalys och mekaniska egenskapstester av svetsförband, genomförts. Projektgruppen med deltagare från pressgjuterier, personbilstillverkning, materialleverantör, universitet och institut har varit en lyckosam konstellation för att nå målen.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 5 februari 2020

Diarienummer 2013-05623

Statistik för sidan