Bostäder med låga boendekostnader för resurssvaga hushåll som bidrar till en ökad boendeintegration i samhället

Diarienummer 2018-01380
Koordinator Sire Fastigheter Siretorp AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid april 2018 - januari 2019
Status Pågående
Utlysning Social innovation
Ansökningsomgång Social innovation - utveckla och testa

Syfte och mål

Det finns ett stort behov av bostäder med rimlig hyra för resurssvaga hushåll. En stor andel av den framtida förväntade hushållstillväxten sker i grupper där de ekonomiska förutsättningarna är begränsade och de kan därför inte efterfråga en bostad. Samtidigt finns en utveckling mot ökad segregation i städerna och växande klyftor i Sverige. De övergripande målen med projektet är att utveckla och testa vår innovationsmetod för bostadsutveckling och att tillämpa lösningen i en skalbar affärsmodell för bostäder med låga boendekostnader som bidrar till en ökad boendeintegration.

Förväntade effekter och resultat

Innovationsmetoden utvärderas genom att skriftligt följa, beskriva och analysera arbetsprocessen i projektet. Utvärderingen av affärsmodellinnoveringen blir ett mätbart resultat på hur väl vi lyckas ta fram en skalbar affärsmodell. Inom projektperioden kommer vi att göra en socioekonomisk analys av projektet för att ta reda på den samhällsekonomiska konsekvensen av minskad hemlöshet. Det gör att vi kan påvisa projektets potentiella samhällsvärde i form av minskade samhällskostnader och ökade produktionsvärden (BNP-värden).

Planerat upplägg och genomförande

Projektet omfattar en tjänsteutvecklings- och affärsmodellinnoveringsprocess och Sire fastigheter leder arbetet med projektets genomförande. Projektteamet utgörs av en tvärsektoriell pentahelixgrupp som tillsammans har stor kunskap och erfarenhet av såväl användarna som problematiken i samhällsutmaningarna som projektet avser att hitta en lösning på. Arbetsmetoden i projektet kommer att vara en användadriven dialog och innebär ett samspel mellan användarna och projektteamet. Genom att utgå från användarna blir vår lösning behovsstyrd snarare än efterfrågestyrd.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.