Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

BioPitch

Diarienummer
Koordinator STOCKHOLMS FOTBOLLFÖRBUND
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - maj 2019
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Bioinnovation

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet BioPitch hade som mål att utveckla ett skogsråvarubaserat, nedbrytbart ifyllnadsmaterial att användas i konstgräsanläggningar för fotboll. Projektet har tagit fram ett nytt material som i accelererade testmiljöer visar upp egenskaper som gör det troligt att det kan fungera i verklig fotbollsmiljö. De olika egenskaper som i projektet har mätts för att visa materialets potential att ingå som ifyllnadsmaterial i ett konstgrässystem visar alla på goda resultat.

Långsiktiga effekter som förväntas

De framtagna granulaten visar på mycket goda egenskaper i utvärderingarna. Exempelvis visar den Lisporttest som genomförts att materialet håller ihop över en förväntad livslängd på 8-10 år. Materialets biologiska nedbrytbarhet bör utvärderas med ytterligare metoder för att kunna styra materialets prestanda under användning och dess återvinningsbarhet. Konsortiet anser att resultaten är mycket lovande och att fortsatt utveckling av detta spår kan ge ett alternativ till traditionella granulat i konstgräsplaner.

Upplägg och genomförande

De deltagande parterna i projektet har bidragit med sin respektive kompetens för att på bästa sätt fatta beslut om hur materialet skall prestera som konstgräsgranulat. En matris om 12 olika materialformuleringar togs fram i 0.5 kg batcher vilka utvärderades med avseende på processbarhet och sprödhet. Från detta så skalades en formulering till 25 kg skala och utvärderades med avseende på mekaniska- och fuktegenskaper, UV-åldring samt Lisport nötningstest. Projektet har haft möten månadsvis där status har presenterats och diskuterats.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 6 november 2018

Diarienummer 2018-04008

Statistik för sidan