Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

BIG BRO 2.0 - Beslutsstöd för rationellt underhåll och uppgradering av befintlig infrastruktur

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - RISE Research Institutes of Sweden AB, Stockholm
Bidrag från Vinnova 1 050 114 kronor
Projektets löptid maj 2019 - maj 2021
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet InfraSweden
Ansökningsomgång Lösningar för en hållbar transportinfrastruktur

Syfte och mål

Projektets övergripande syfte var att vidareutveckla och demonstrera en teoretisk beslutsmodell som utvecklades i ett tidigare genomfört BIG BRO-projekt. Genom tre demonstrationsprojekt kantbalksbyte på en betongbro, livslängdsbedömning av en stålbro, och för bärighetsbedömning av broar i ett skogsvårdsområde har modellen visats vara användbar som stöd för beslut om underhållsåtgärder. Målen som omfattade att kartlägga beslutsunderlag och förvaltarnas behov har uppfyllts i och med demonstrerade projekten.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet består av en sammanhållande rapport som beskriver demonstrationsprojekten där såväl förutsättningar, problemägarnas behov och beslutsmodellens bidrag redovisas. Delprojekten har också resulterat i separata publikationer i vetenskapliga och populärvetenskapliga tidskrifter. Implementeringen av modellen visar under vilka förutsättningar som mer undersökningar och informationssökande är motiverat ur ett risk-perspektiv. Demonstrationsprojekten visar under vilka förutsättningar som den typen av beslutsunderlag kan vara till nytta för broförvaltarna.

Upplägg och genomförande

Identifiering av fallstudier och användarbehov inledde arbetet, där de olika projektdeltagarna hade olika ansvarsområden för de olika delområdena i projektet. Parallellt kunde metodiken från det tidigare BIG BRO-projektet utvecklas för att inkludera tidsberoende effekter och sekventiell bedömning av tillstånd med olika metoder. Metodiken anpassades även för att kunna användas i ett verktyg. Fallstudierna genomfördes under andra halvan av projekttiden för att både vidareutveckla metodiken och för att demonstrera användbarheten av denna.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 18 juni 2021

Diarienummer 2019-01162

Statistik för sidan