Beslutsstödssystem - att utmana ojämlik vård för individer utanför normen

Diarienummer 2018-01690
Koordinator HEALTH SOLUTIONS SVENSKA AB
Bidrag från Vinnova 1 350 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - juli 2019
Status Pågående
Utlysning Normkritisk innovation
Ansökningsomgång Normcritical Innovation : Innovation project

Syfte och mål

Unga vuxna med cancer (16-30 år) är en grupp vars behov, när de klustras, inte motsvarar normen för genomsnittspatienten i Sverige. Syftet med projektet är att ett befintligt vårdsystem ska möjliggöra att behov utanför normen möts. Därigenom utmana maktobalansen mellan vård och patient/närstående för att resultera i bättre medicinsk och psykosocial outcome. Genom en normkreativ vidareutveckling av en befintlig produkt är målet att ge bolaget bakom konkurrenskraft genom innovation, användarna i vården ett mer värdegenererande verktyg och patienterna minskad oro och ökad hälsa.

Förväntade effekter och resultat

Samhällsnyttan för projektet består i att vi möjliggör en mer inkluderande och jämlik vård som ger minskade vårdkostnader (överlevnad, minskad psykisk ohälsa) och ökad QoL hos individen. Affärsnyttan för Health Solutions består i möjligheten till ökad försäljning på befintliga marknader och ökad attraktivitet på nya marknader. Även möjligheten att generera data (outcome och patientupplevd hälsa) för forskning, kvalitetsuppföljning för vården och läkemedelsuppföljning för industrin utgör en affärsmöjlighet för Health Solutions inom området analys.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet genomförs i tre arbetspaket. 1. Fördjupad och kompletterande normkritisk analys. & idégenerering Resultat: Underlag som möjliggör uppdatering av prototypen framtagen i instegsprojektet utifrån ungas/närståendes drivkrafter och behov. 2. Uppdatera prototyp med resultat från arbetspaket 1 och användartesta. Resultat: Uppdaterad och användartestad prototyp från vilken utvecklingsspecifikation tas fram 3. Utveckling Resultat: Utveckling av teknisk lösning, systemintegration, driftsättning i testmiljö för användartestning och senare driftssättning.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.