Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Beslutsstödssystem - att utmana ojämlik vård för individer utanför normen

Diarienummer
Koordinator HEALTH SOLUTIONS SVENSKA AB
Bidrag från Vinnova 1 350 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - september 2019
Status Avslutat
Utlysning Normkritisk innovation
Ansökningsomgång Normkritiska innovationsprojekt

Viktiga resultat som projektet gav

Målet är att vidareutveckla dagens beslutstödssystem med utgångspunkt i patientens och närståendes behov, inte bara i vårdens behov. Genom att fokusera på en grupp utanför normen - unga vuxna med cancer - och deras behov har vi utmanat informationsflöden som de sett ut historiskt sett. Syftet är att ett befintligt vårdsystem ska möjliggöra att behov som ligger utanför normen möts och därigenom utmana maktobalansen mellan vård och patient/närstående för att det ska resultera i bättre medicinsk och psykosocial outcome. Användartester av prototyper visar att syfte och mål uppfylls.

Långsiktiga effekter som förväntas

Resultatet av projektet är att systemet utökas med funktionalitet för patientrapportering och återkoppling från vården som kompletterar vårdprocessen som den ser ut idag. För patienten att t ex veta vad man ska hålla koll på och att vården följer hur man mår och vidtar åtgärder när det behövs, gör att oro minskar. Samhällsnyttan är en mer inkluderande och jämlik vård med bättre medicinsk outcome. Lösningarna genererar ny data viktig för forskning och uppföljning inom vårdinnovation och läkemedelsinnovation och kan bidra till Sveriges positionering som ledande inom Life Science.

Upplägg och genomförande

Enkätundersökning bland Ung Cancers medlemmar och djupintervjuer med patienter, anhöriga, läkare och kontaktsjuksköterskor genomfördes. Idégenereringsworkshops utifrån resultat av intervjuer och enkäter resulterade i koncept som prioriterades och togs vidare till prototyper. I en itererande designprocess användartestades och uppdaterades prototyper i flera iterationer. Efter juridisk och teknisk analys har utvecklingsspecifikationer tagits fram, vilka ligger till grund för utvecklingen. Den tekniska analysen har under projektet reviderats med anledning av MDR.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 15 maj 2018

Diarienummer 2018-01690

Statistik för sidan