Avancerat TEstsystem Avancerade Metoder fas 2

Diarienummer
Koordinator ASTAZERO AB
Bidrag från Vinnova 18 547 787 kronor
Projektets löptid maj 2015 - december 2016
Status Avslutat
Utlysning Trafiksäkerhet och automatiserade fordon - FFI
Ansökningsomgång FFI -Trafiksäkerhet och automatiserade fordon 2014-12-12

Syfte och mål

A-TEAM fas 2a syftar till att bygga vidare på metodik etablerad i A-TEAM fas 1 genom forskning rörande: fältdataforskning, metoderna själva och testsystemet. Detta för att möjliggöra svenska fordonsklustret att ligga i framkant avseende aktivsäkerhetsfunktioner och då bibehålla en stark position inom området och i sista ledet verka för nollvisionen. Syftets samtliga mål nåddes.

Resultat och förväntade effekter

Övergripande metod för framtagning av provmetoder och demonstratorer är validerad. Metoderna används redan för utveckling av nya aktiva säkerhetsfunktioner- man har alltså effekt på säkerhetsmålet. Kartläggningen av forskningsbehovet har genererat flera lagda och planerade ansökningar om ytterligare forskningsprojekt. Kunskap som skapas i projektet får även effekt på den pågående standardiseringen av målatrapper. Provningseffektivitetsökning nåddes inte enbart med teknik- även med hjälp av organisations- och processåtgärder.

Upplägg och genomförande

Projektet delades i åtta arbetspaket- projektledning, förstudie, fältdatastudier, tre metodpaket och två paket för demonstratorutveckling. Den övergripande metoden i projektet har fungerat bra. Projektet har letts på två nivåer parallellt, dels på övergripande nivå i AP1, dels på detaljerad provgenomförandenivå. Även denna modell har varit bra. Utmaningarna i den praktiska metodforskningen och demonstratorutvecklingen är stora vilket lätt leder till förseningar- bra detaljplanering har visat sig vara en framgångsfaktor.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.