AutoMod-PRE: Feasibility of Automated Model Generation for Industrial Processes

Diarienummer 2017-03206
Koordinator Luleå tekniska universitet - Reglerteknik
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - mars 2018
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation - PiiA
Ansökningsomgång Genomförbarhetsstudier inom processindustriell IT och automation

Syfte och mål

Studien syftar till att lägga grunden till ett FUI-projekt för utveckling av metoder och verktyg för automatiserad generering och uppdatering av fullskaliga dynamiska modeller för processindustriella anläggningar. Studien kommer att undersöka till vilken grad automatiserade eller användarstyrda modelluppdateringsmekanismer behövs och kan realiseras. Studien kommer att undersöka krav, förbereda detaljerade användningsfall och utföra en första analys av en pilot. En färdplan för vidare utveckling av dedikerade verktyg för processindustrianläggningar ska utarbetas.

Förväntade effekter och resultat

Projektet ska bidra med krav, användningsfall och en färdplan för hur man automatiskt genererar fullskaliga dynamiska modeller för processanläggningar. Det kan underlätta den praktiska användningen av redan tillgängliga och ökande mängd information och data som beskriver anläggningar i sådana industrier. Genom det blir det möjligt att realisera potentialen med digitalisering. Den praktiska användningen är att möjliggöra mer effektiv, flexibel och anpassningsbar automatisering och automatisk styrning och mer precist prediktivt underhåll.

Planerat upplägg och genomförande

Denna studie kommer att utgöra grunden för ett stort FUI-projekt som kommer att inriktas på den automatiserade modellering av industriella processer för simulering, automation och processtyrning. Eftersom studien är begränsad beträffande resurser och tid kommer den inte att använda en traditionell uppdelning i arbetspaket. Istället planeras aktiviteter som behövs för att utveckla ett FUI-projekt.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.