Automatiseringens randvillkor år 2 - 5

Diarienummer 2013-05620
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - SAFER - Fordons- och trafiksäkerhetscentrum
Bidrag från Vinnova 750 000 kronor
Projektets löptid april 2014 - december 2014
Status Avslutat
Utlysning Trafiksäkerhet och automatiserade fordon - FFI
Ansökningsomgång FFI - Fordons- & Trafiksäkerhet 2013-12-13

Syfte och mål

Syftet med ARV 2014 är att etablera och vidare utveckla den samverkans-plattform som blev resultatet av projektets första etapp (Apr 2013 - Apr 2014). Fokus ligger fortsatt på områden av icke konkurrensutsatt natur, där flera eller samtliga parter har intresse av förstudier, forskning eller samverkan med externa parter. Målsättningen är att positionera Sverige i en ledande position inom området automatiserade fordon (AF), med fokus inom ett antal specificerade områden och att dessutom bevaka områden som redan omfattas av stora projekt och forskningsinsatser internationellt.

Resultat och förväntade effekter

ARV 2014 - projektet har genomfört ett antal interna workshops och ledningsgruppsmöten som möjliggör en öppen och konstruktiv dialog kring intressanta områden för parterna. Omvärldsbevakning har skett inom projektets ram och resulterat i en stomme för en Wiki, som kommer att vidareutvecklas under 2015. Under 2014 har ett antal dissmeninationstillfällen erbjudits för en bredare publik både genom presentationer och workshops. Uppslutningen till dessa möten har varit mycket stor. ARV är etablerat som ett viktigt forum för samverkan inom området automatiserade fordon.

Upplägg och genomförande

Arbetet bygger vidare på resultatet från första etappen. Arbetet har skett i workshop-form, seminarier och ledningsgruppsmöten. Arbetsgruppen har mellan dessa tillfällen bearbetat resultat och genomfört omvärldsbevakning som legat till grunden för fortsatt arbete. Fokusområden kan variera över tiden beroende på utveckling i omvärlden. För tillfället ligger fokus på simulering och kvantifiering av effekter av AF, interaktion mellan fordon och andra trafikanter, systemsäkerhet och behov av anpassningar i infrastrukturen för att möjliggöra AF i samhället.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.