Automatiserad hantering av 3D-printade sandformar och -kärnor

Diarienummer 2017-03139
Koordinator Swerea SWECAST AB
Bidrag från Vinnova 485 000 kronor
Projektets löptid september 2017 - mars 2018
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation - PiiA
Ansökningsomgång Genomförbarhetsstudier inom processindustriell IT och automation

Syfte och mål

Projektidén är att undersöka möjlig automatiserings- och digitaliseringsgrad för framställningen av 3D-printade sandformar och kärnor till svensk gjuteriindustri. Målet är att kartlägga och möta processbehov hos gjuteriindustrin för att kunna tillämpa 3D-printing som ett integrerat processteg och därmed öka konkurrenskraften genom nya randvillkor för gjutna komponenter.

Förväntade effekter och resultat

Användning av 3D-teknik för framställning av sandformar och kärnor utgör ett paradigmskifte för gjuteriindustrin. För att tekniken ska kunna användas fullt ut i storskalig produktion krävs ökad automationsgrad vilket skulle innebära högre produktivitet och därmed ökad konkurrenskraft för svenska gjuteriföretag. Produkt- och tjänsteinnovation är av stor vikt för dessa företag då man i hög grad levererar komponenter till premiumsegment inom olika branscher.

Planerat upplägg och genomförande

Förstudien inleds med behovsinventering och informationsinsamling och fortsätter med praktiska tester. Projektets första arbetspaket omfattar omvärldsbevakning, kartläggning av befintliga processer och kravställning för den nya tekniken samt prioritering av enskilda moment. De praktiska testerna innebär utprovning av robotar, gripdon och andra tekniska lösningar för valda processteg. Uppnådda resultat sprids genom rapportering, workshops, artiklar och presentationer i bland annat Swerea SWECASTs företagsnätverk för 3D-printing för gjuteritillämpningar.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.