Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Automatiserad hantering av 3D-printade sandformar och -kärnor

Diarienummer
Koordinator Swerea SWECAST AB
Bidrag från Vinnova 485 000 kronor
Projektets löptid september 2017 - mars 2018
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation - PiiA
Ansökningsomgång Genomförbarhetsstudier inom processindustriell IT och automation

Syfte och mål

Syftet var att undersöka möjlig automatiserings- och digitaliseringsgrad för framställningen av 3D-printade sandformar och kärnor till svensk gjuteriindustri. Målet var att kartlägga och möta dess processbehov för att kunna tillämpa 3D-printing som ett integrerat processteg och därmed öka konkurrenskraften genom nya randvillkor för gjutna komponenter. Projektet har visat potentialen i att identifiera befintliga automations- och digitaliseringslösningar från andra teknikområden och applicera dessa på samtliga värdeskapande processteg i kärntillverkningen.

Resultat och förväntade effekter

Användning av 3D-teknik för framställning av sandformar och kärnor utgör ett paradigmskifte för gjuteriindustrin. För att tekniken ska kunna användas fullt ut i storskalig produktion krävs ökad automationsgrad vilket skulle innebära högre produktivitet och därmed ökad konkurrenskraft för svenska gjuteriföretag. Det entydiga beskedet från denna inventering var att automation genom robotanvändning och digitalisering är en grundläggande förutsättning för att 3D-printing ska kunna införas fullt ut som produktionsmetod.

Upplägg och genomförande

Förstudien inleddes med en behovsinventering där samtliga deltagande gjuterier besöktes och förutsättningarna för 3D-printing i processen utvärderades. Därefter definierades utifrån omvärldsanalys åtta diskreta processteg varav endast utskriften av kärnor i dagsläget är automatiserad. Dammsugning av lös sand och urplockning av printade komponenter behandlades i förstudien medan efterföljande processteg återstår. Under projektets gång har utvecklingen av en robotiserad hantering kunnat visas upp i Swerea SWECASTs showroom liksom i filmad dokumentation i olika media.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 14 september 2017

Diarienummer 2017-03139

Statistik för sidan