Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 25 april kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 26 april kl 8:00.

Atritec: vår innovativa plattform omvandlar processen för ledningsanvisning

Diarienummer
Koordinator Atritec AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - augusti 2018
Status Avslutat
Utlysning Innovativa Startups

Syfte och mål

Syftet med projektet var att utföra en förstudie uppdelad i tre delar som tillsammans skulle bekräfta behovet från marknaden samt säkerställa att den kommande utvecklingen utförs i rätt riktning. Målet var således att uppnå en fördjupad kunskap om hur arbetsmomenten ser ut hos den tilltänkta kunden, samt vilka moment som är kritiska att uppnå för att möjliggöra affärer med den tilltänkta kunden. Utöver detta skulle en kravspecifikation tillsammans med en utvecklingsplan tas fram. Samtliga av dessa mål har under projektets gång uppfyllts.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet av projektet är en väl underbyggd marknadsanalys samt teknisk utvecklingsplan som tillsammans ger en god grund för en effektiv produktutveckling av en kundvaliderad produkt. Förväntade effekter är att den tekniska utvecklingen nu kan fortskrida snabbare då en tydlig kravspecifikation har utformats. Andra effekter är en att marknadsintroduktionen i framtiden förhoppningsvis blir förenklad då många diskussioner redan inletts med potentiella kunder.

Upplägg och genomförande

Projektets tilltänkta upplägg är uppdelat i en fas för förstudie och en fas för utveckling. Inom denna utlysning har förstudien utförts. Detta upplägg syftade till att i så stor grad som möjligt avriska affärsidén genom att tidigt i processen involvera tilltänkta kunder. Detta upplägg har slagit väl ut och vi har under förstudien varit framgångsrika i att initiera samtal med intressenter. I ansökan beskrev vi att vi ville tala med lika många ledningsägare som gräventreprenader. Väl under projektet insåg vi dock att det var mer värdeskapande att fokusera på samtalen med ledningsägarna.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 4 maj 2018

Diarienummer 2018-01130

Statistik för sidan