Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Återvinning av engångs- och flergångstextil från sjukvården

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - Jordbruk och Livsmedel
Bidrag från Vinnova 2 337 983 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - januari 2020
Status Avslutat
Utlysning Cirkulär ekonomi
Ansökningsomgång Utvecklings- och innovationsprojekt

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet ville se på möjligheterna att återvinna de stora materialavfallsströmmarna (både engångs och flergångs) textilier, som genereras från sjukvården årligen. Samtidigt har svenskodlad industrihampa utvärderats, men ej funnits ha tillräckligt god textil kvalitet för att stärka mekaniskt återvunnen flergångs sjukvårdstextil, eller som tänkbar förstärkande fiber i svensktillverkade kompositer, idag tillverkade med importerad industrihampa. Sjukvårdstextilierna har dock visats återvinningsbara till brukbara material, dock med lägre kvalitet än ursprungligen.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet har visat att både engångs och flergångs sjukvårdstextilier kan återvinnas, främst till en lägre kvalitet än ursprungligen, men har stor förbättringspotential med avseende på återvinningsbarhet, om kloka materialval görs vid produktutveckling. Projektet har även skapat kontakter mellan regioner, som sköter upphandling av sjukvårdstextil, material- och produkttillverkare samt återvinningsföretag. Samtidigt har projektet kommit fram till att det saknas ett eller flera beredningssteg, för att svensk industrihampa skall kunna nyttiggöras som textilfiber.

Upplägg och genomförande

Projektets goda intentioner med att involvera ett stort antal projektdeltagare i form av flera nationella regioner, små lokala återvinningsföretag, materialtillverkare, universitet, lantbrukare och forskningsinstitut, möjliggjorde stort kunskapsutbyte mellan olika branscher och goda möjligheter för testverksamhet. Ett problem som uppstod var dock svårigheten att hålla engagemanget uppe för projektet över tid då stor personalomsättning drabbat flertalet av deltagarna under projekttiden. Projektet har trots detta nått viktiga slutsatser och rekommendationer.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 17 mars 2020

Diarienummer 2017-03216

Statistik för sidan