Arena för test av välfärdsteknik

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - ACREO, Kista
Bidrag från Vinnova 1 500 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - december 2019
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Sakernas Internet

Syfte och mål

Allt fler människor i Sverige når en hög ålder och allt fler människor väljer att bo kvar hemma längre. Vi står inför stora utmaningar att klara av rekryteringsbehovet inom äldreomsorgen. Tekniska lösningar blir då ett nödvändigt komplement för att klara av resursbehovet i framtiden. Projektet vill skapa en neutral arena där alla parter kan bidra med sin domänkunskap för att skapa en öppen, konkurrenskraftig välfärdsteknikmiljö som gynnar alla intressenter. Arenan möjliggör test och validering av teknik utifrån gemensamt uppsatta regler.

Förväntade effekter och resultat

Med en öppen miljö och gemensam referensarkitektur garanteras väl fungerande välfärdstekniska produkter och tjänster. Med ökad kunskap och ett verktyg för test och verifiering skapas trygghet för beställare och större efterfrågan på välfärdsteknik. Med en öppen och transparant välfärdsteknikmiljö utan proprietära lösningar skapas förutsättningar för en innovativ framtid som kommer kunden/brukaren till nytta. Med en leverantörsoberoende virtuell plattform för test och verifikation kan beställare följa upp anbud och leverans utan djupgående teknikkunskap.

Planerat upplägg och genomförande

Steg 1 förstudie Intressent kartläggning och förankring Omvärldsanalys standardisering Framtagande av generisk referensarkitektur/minimiramverk Skiss på testplattform Förstudie rapport och detaljerad projektplan för genomförande Steg 2 genomförande WP0 Projektledning, styrgrupp och kommunikationsplan WP1 Generisk referensarkitektur/minimiramverk (vidare förankring) WP2 Uppbyggnad av testmiljö WP3 Uppbyggnad av arena/gränssnitt för användare WP4 Acceptanstest av teknik, processer och arena/gränssnitt WP5 Legal och policy WP6 Kort och långsiktig förvaltning

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.