App-oteket

Diarienummer
Koordinator MALMÖ KOMMUN - Funktionsstödsförvaltningen
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid maj 2019 - februari 2020
Status Pågående
Utlysning Social innovation
Ansökningsomgång Utveckla och testa en social innovation - steg 1 2019

Syfte och mål

Projektets syfte är att skapa App-oteket, en databas bestående av välfärdsteknologi kategoriserade utifrån behovsområden där kunskap om individen, snarare än om tekniken, ska leda användaren fram till ett digitalt hjälpmedel. Projektets mål är att tillgängliggöra och matcha de tekniska hjälpmedel som finns mot den enskildes behov. Övergripande mål är att främja självständighet för personer med funktionsnedsättning genom digitala hjälpmedel.

Förväntade effekter och resultat

Förväntad effekt är att bidra till att främja självständighet för personer med funktionsnedsättningar genom digitala hjälpmedel. Självständighet som i förlängning kan leda till ett minskat behov av stöd från personal och minskade kostnader för samhället. Projektets förväntade resultat är att databasen App-oteket skapats med ett hundratal relevanta appar kategoriserats utifrån behovsområden. Personal i Malmös LSS-verksamheter har genomgått utbildning i, och använt sig av, verktyget vilket resulterat i att fler digitala hjälpmedel har implementerats i individens vardag.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet kommer att genomföras i tre faser: I den första fasen upprättas App-oteket. Omvärldsanalys och informationsinsamling ligger till grund för utformning och innehåll i databasen. Därefter genomförs en pilot innefattande 25 medarbetare som efter utbildning i verktyget testar dess användbarhet i brukarnära arbete. App-oteket utvärderas, och kompletteras kontinuerlig utifrån användarnas feed-back. En mer omfattande utvärdering sker i den sista fasen där App-oteket granskas utifrån fakta, förståelse, tillgänglighet, jämställdhetsperspektiv och brukarnytta.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 29 april 2019

Diarienummer 2019-01779

Statistik för sidan