Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Affärsmodeller för Robotaxi - utveckling av ett strategiskt ramverk för att förstå framgångsfaktorer

Diarienummer
Koordinator Handelshögskolan i Stockholm - Institutionen för Entreprenörskap, innovation och teknologi
Bidrag från Vinnova 1 181 838 kronor
Projektets löptid november 2020 - juni 2022
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Drive Sweden

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet har varit att identifiera komplexa strategiska frågor snarare än att utforska en på förhand definierad frågeställning har processen kännetecknats av en bred utmaningsdriven och utforskande ansats. Utifrån denna process identifierades fem övergripande problemområden som iterativt har utvecklats till ett förenklat strategiskt ramverk i dialog med olika intressenter både inom och utanför projektet. Dessa områden har formulerats i en lättläst handbok tillika slutrapport.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet har uppfyllt sina mål med ett undantag. I den ursprungliga projektansökan angavs också att en delstudie i projektet skulle vara en fallstudie av Göteborgs Stad vilket syftade specifikt till att stötta ett tänkt pilotprojekt inom Robotaxi som skulle initieras samtidigt som detta projekt. Då det andra tilltänkta projektet av olika anledningar inte blev av föll också syftet med den tänkta fallstudien, då det inte funnits resurser att genomföra en generisk analys utan tydlig mottagare. Av dessa anledningar genomfördes inte den i ansökan föreslagna fallstudien.

Upplägg och genomförande

Samverkan och dialog har skett med relevanta aktörer både nationellt och internationellt där värdefulla insikter har samlats in under projektets gång via intervjuer och möten med en stor bredd av aktörer som exempelvis K2, RISE, Uber, och individer med erfarenhet från Google/Waymo samt San Francisco Municipal Transport Agency (SFMTA) som ansvarar för tillstånd till Robotaxioperatörer. Projekttiden har även inkluderat en längre vistelse i Kalifornien/Silicon Valley under hösten 2021 som gav värdefulla kontakter och insikter.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 20 augusti 2022

Diarienummer 2020-04309

Statistik för sidan