Affärsmodeller för data i offentlig sektor

Diarienummer
Koordinator Future Position X
Bidrag från Vinnova 974 800 kronor
Projektets löptid oktober 2019 - juni 2020
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Sakernas Internet

Syfte och mål

Data är en viktig strategisk resurs i möjligheterna att adressera utmaningarna kopplad till en hållbar utveckling. Detta kräver hållbara och lönsamma affärsmodeller. Det finns utmaningar kring att anpassa dessa modeller för offentlig verksamhet. Syftet med projektet är att peka ut riktningen för hur vi skapar hållbara, affärsmässiga förutsättningar för att hantera offentliga data, så att dessa i sin tur kan skapa värde och nettonyttor som bidrar till att lösa samhällets utmaningar. Arbetat skall inkludera det socioekonomiska perspektivet.

Förväntade effekter och resultat

Kartlägga och förtydliga på vilket sätt nuvarande affärsmodeller för offentlig data utgör ett hinder för verksamhet- och affärsutveckling samt identifiera och beskriva de förutsättningar som behöver adresseras för att skapa affärsmässiga hållbara lösningar kopplade till hantering av offentliga data Förankra och sprida resultaten i relevanta arenor. Den kortsiktiga målsättningen är att erbjuda en väg framåt för utveckling av affärsmodeller för offentliga data. På längre sikt skall projektet bidra med en underlättad hantering och en ökad användning av offentliga data.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet skall genonföras i följande steg: 1. Kartlägga och förtydliga affärsmodeller inom offentlig data. 2. Genom en serie workshop med relevanta aktörer i privat och offentlig sektor ta fram förslag på nya affärsmodeller för offentlig data. 3. Utveckla logiken kopplade till organisationernas nuvarande förutsättningar men även projicerade framtida förutsättningar och föreslå hur lösningen till dessa skall adresseras i ett implementationssteg. 4. Dokumentera resultaten i ett white paper. 5. Förankra och sprida resultaten i relevanta arenor.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 3 april 2020

Diarienummer 2019-04818

Statistik för sidan