ABC: mekanismer för en tillgänglighetsbaserad cirkularitet i Sverige

Diarienummer
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Institutionen för Maskinkonstruktion/Integrerad produktutveckling
Bidrag från Vinnova 995 000 kronor
Projektets löptid december 2018 - mars 2020
Status Pågående
Utlysning Cirkulär och biobaserad ekonomi
Ansökningsomgång Cirkulär och biobaserad ekonomi, från teori till praktik

Syfte och mål

Det övergripande målet med projektet är att utforska olika intressenters perspektiv på en övergång till delningsekonomi. Det har två specifika mål: - att identifiera hinder för en tillgänglighets-baserad och delnings-baserad affär och konsumtionspraktik producenter och konsumenter med avseende både på producenter och konsumenter; - att utveckla praktiska mekanismer som adresserar de identifierade hindren.

Förväntade effekter och resultat

Ett resultat i projektet kommer att vara beskrivningar av mekanismer som de deltagande företagen har funnit är viktiga för dem och som de tillämpar eller kommer att tillämpa. Mekanismer kan vara metoder, tumregler, principer och rekommenderad tillvägagångssätt för att driva en övergång till en delningsekonomi om kräver både nya affärsmodeller och nya beteenden hos konsumenter. Effekten på längre sikt blir att hinder för att skapa affärer och praktiker hos konsumenter har överkommits och vi kommer närmre en delningsekonomi.

Planerat upplägg och genomförande

I ett första skede kommer intervjuer att genomföras hos företagspartners. Dessa ligger till grund för en nulägesanalys som sedan blir indata till att skapa workshops där forskare och företag samskapar mekanismer. Parallellt med workshops kommer ytterligare företag att engageras för att mekanismer ska kunna valideras och vidareutvecklas. Data kommer att analyseras vetenskapligt och befintlig teori stödjer analys och syntes.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 10 december 2018

Diarienummer 2018-04691

Statistik för sidan