Detta är UDI

Utmaningsdriven innovation, UDI, är en av Vinnovas satsningar på projekt som ska bidra till att nå de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

Inom Utmaningsdriven innovation (UDI) söker vi projekt som genom bred samverkan vill hitta lösningar för att möta vår tids stora globala samhällsutmaningar. Det handlar bland annat om utmaningar som klimatkrisen och omställning till förnybar energi, hållbar konsumtion och produktion, men också en god hälsa för alla, minskad ojämlikhet och social utsatthet. 

Agenda 2030 som drivkraft för innovation

Projekten ska tydligt utgå från samhällsutmaningarna inom Agenda 2030 och lösningarna som utvecklas ska på ett substantiellt sätt också bidra till att uppnå målen i agendan. Lösningarna ska vara nyskapande och ha internationell lyskraft samt stor potential att bidra till hållbar tillväxt och samhällsnytta. Dessutom är jämställdhet en viktig aspekt, både avseende projektens aktörer, genomförandet och utformningen av lösningarna. 

Vilka kan söka bidrag och för vad?

UDI Steg 1 initiering riktar sig till grupper av minst tre aktörer och sökande från alla sektorer och branscher välkomnas.

Ni ska ha identifierat innovativa lösningar på en komplex samhällsutmaning inom Agenda 2030. Ni vill tillsammans initiera ett projekt för att lösningarna ska utvecklas. De lösningar som utvecklas ska bidra till att uppnå hållbarhetsmålen i agendan.

Projektet ska fokusera på att utveckla er idé om nyskapande lösningar och planera för hur ni ska ta fram dessa och hur de ska komma till användning. Andra viktiga aktiviteter är att fördjupa behovsanalysen samt att söka samverkan med fler aktörer.

Finansiering i tre steg

Inom UDI kan projekt få finansiering i tre steg: initiering, samverkansprojekt och implementering. För projekten ska  kunna arbeta långsiktigt med att lösa de komplexa samhällsutmaningarna beviljar vi större summor i steg 2 och 3. 

  • I Steg 1 initiering ligger fokus på att utveckla er idé om lösning, samt planera för hur den ska tas fram och komma till användning. I det första steget kan projekt söka maximalt 500 000 kronor.
  • I Steg 2 samverkansprojekt fördjupas samverkan mellan aktörerna och lösningar eller dellösningar utvecklas och testas. I det andra steget kan projekt söka maximalt 10 miljoner kronor.
  • Steg 3 implementering handlar om att testa lösningarna i verklig miljö och att implementera och sprida resultaten. I det tredje och sista steget kan projekt söka maximalt 20 miljoner kronor.

För att få söka nästa steg krävs att projektet har fullföljt och blivit godkänt i det föregående steget. Nya projekt startar alltså i steg 1. Varje steg öppnar för ansökningar en gång på våren och en gång på hösten.

Vår vision

Vinnovas vision är att programmet Utmaningsdriven innovation ska bli ett kraftfullt verktyg för att utveckla nya hållbara lösningar med internationell lyskraft som möter viktiga utmaningar som identifierats inom ramen för Agenda 2030. Genom att göra det utgör programmet en viktig och unik komponent i den svenska tillväxt- och innovationsmotorn.

Projekten som finansieras är visionära, utmanar existerande mentala modeller och möter frågeställningar av systemkaraktär. Frågeställningarna karakteriseras av att de är gränsöverskridande och kräver ett tvärdisciplinärt angreppssätt. Resultat som utvecklas leder till ett mer hållbart samhälle och bidrar till att lösa de utmaningar som definieras i Agenda 2030.

Fördjupad information

Läs mer om Agenda 2030, Jämställd innovation samt vad som krävs för att söka till Utmaningsdriven innovation. Här kan du ta del av det informationsmaterial som presenterades under informationsmötet 18 juni 2018: UDI informationsmöte juni 2018.pdf

<p>Här har vi samlat mallar och dokument som kan vara till hjälp när ni ska söka finansiering inom utmaningsdriven innovation.</p>

Frågor?

Om du har frågor om Utmaningsdriven innovation är du välkommen att kontakta oss.

Andreas Netz

Programledare

+46 8 473 30 86

andreas.netz@vinnova.se

Eva Nyström

Programassistent

+46 8 473 31 21

eva.nystrom@vinnova.se

Senast uppdaterad 4 juni 2018   |   Statistik för sidan