Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Detta är UDI

Utmaningsdriven innovation, UDI, är en satsning på samverkansprojekt som långsiktigt arbetar med att lösa samhällsutmaningar för att bidra till hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Det är ni som söker finansiering som definierar samhällsutmaningen, beskriver er innovation och vilka aktörer som tillsammans måste vara med för att lyckas införa och sprida innovationen. Projekt vi finansierat arbetar till exempel med att lösa svåra samhällsutmaningar som klimatkrisen, utveckling av hållbara städer och transportsystem, antibiotikaresistens och social utsatthet.

Innovation och samverkan är viktigare än någonsin och nödvändigt för att uppnå ett hållbart samhälle. Samverkansprojekten ska stärka svensk konkurrenskraft genom hållbar tillväxt och affärsnytta eller leda till ökad samhällsnytta. Alla projekt är en viktig del i den samhällstransformation som behövs och ansökan ska tydligt påvisa hur ni bidrar till hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

Ni arbetar till exempel med att minska klimatpåverkan genom omställningen till en hållbar industri, produktion och konsumtion eller en fossilfri transportsektor. Utveckling av attraktiva och hållbara städer och välfärdsinnovationer som leder till god hälsa för alla och minskat utanförskap är exempel på andra utmaningsområden. 

Agenda 2030 som drivkraft för innovation

Vinnovas uppdrag är att främja hållbar tillväxt genom att förbättra förutsättningarna för innovation vilket stärker kapaciteten att nå målen för hållbar utveckling i Agenda 2030. Genom våra insatser bidrar vi till det globala åtagandet att nå målen. 

Samverkan, kraftsamling och innovation kommer att vara avgörande för att nå målen i Agenda 2030. Med programmet vill vi få fler att i samverkan utveckla sin innovationsförmåga och skapa nya lösningar som bidrar till målen.

Vilka kan söka bidrag och för vad?

UDI Steg 1 initiering riktar sig till grupper av minst tre aktörer och sökande från alla sektorer och branscher välkomnas.

Ni ska ha identifierat ett behov av innovativa lösningar på en samhällsutmaning och vill tillsammans initiera ett lngsiktigt samverkansprojekt för att innovationen ska utvecklas, testas och införas. Resultaten ska bidra till att uppnå hållbarhetsmålen i Agenda 2030. 

Projektet ska fokusera på att utveckla er idé om nyskapande lösningar och planera för hur ni ska ta fram dessa och hur de ska komma till användning. Andra viktiga aktiviteter är att fördjupa behovsanalysen samt att söka samverkan med fler aktörer.

Finansiering i tre steg

Inom UDI kan projekt få finansiering i tre steg: initiering, samverkansprojekt och implementering. För projekten ska  kunna arbeta långsiktigt med att lösa de komplexa samhällsutmaningarna beviljar vi större summor i steg 2 och 3. 

  • I Steg 1 initiering ligger fokus på att utveckla er idé om innovation samt planera för hur den ska tas fram och komma till användning. Andra viktiga aktiviteter är att fördjupa behovsanalysen och att söka samverkan med fler aktörer. I det första steget kan projekt söka maximalt 500 000 kronor.
  • I Steg 2 samverkansprojekt fördjupas samverkan mellan aktörerna och ni börjar utveckla och testa era innovativa lösningar. I det andra steget kan projekt söka maximalt 10 miljoner kronor.
  • Steg 3 implementering handlar om att testa och införa resultatet/resultaten i större skala och i verkligheten. I arbetet ingår även att lägga grunden för hur affärsmodellen ser ut och hur spridning och uppskalning ska ske för nyttiggörande. I det tredje och sista steget kan projekt söka maximalt 20 miljoner kronor.

För att få söka nästa steg krävs att projektet har fullföljt och blivit godkänt i det föregående steget. Nya projekt startar alltså i steg 1. Varje steg öppnar för ansökningar en gång på våren och en gång på hösten.

Vår vision

Vinnovas vision är att programmet Utmaningsdriven innovation ska bli ett kraftfullt verktyg för att utveckla nya hållbara lösningar med internationell lyskraft som möter viktiga utmaningar som identifierats inom ramen för Agenda 2030. Genom att göra det utgör programmet en viktig och unik komponent i den svenska tillväxt- och innovationsmotorn.

Projekten som finansieras är visionära, utmanar existerande mentala modeller och möter frågeställningar av systemkaraktär. Frågeställningarna karakteriseras av att de är gränsöverskridande och kräver ett tvärdisciplinärt angreppssätt. Resultat som utvecklas leder till ett mer hållbart samhälle och bidrar till att lösa de utmaningar som definieras i Agenda 2030.

Frågor?

Om du har frågor om Utmaningsdriven innovation är du välkommen att kontakta oss.

Senast uppdaterad 15 februari 2019

Statistik för sidan