Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Kompetenscentrum 2020

I det här erbjudandet finansierar vi kompetenscentrum där olika parter inom ett forskningsområde samverkar för att ta fram ny kunskap inom området. Denna kunskap ska kunna användas i näringsliv eller samhälle för att ge nya produkter, processer eller modeller. Akademi, näringsliv och offentlig sektor kan söka i konstellationer där akademi måste vara huvudsökande.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Att skapa nya internationellt konkurrenskraftiga centrum med uppgift att genomföra behovsmotiverad excellent forskning i samverkan.

Vem kan söka?

Huvudsökande ska vara ett universitet, högskola eller forskningsinstitut. De söker tillsammans med företag och/eller offentlig verksamhet som medsökande.

Hur mycket kan ni söka?

Vinnova planerar att bevilja max 8 stycken kompetenscentrum. År 1 kan man erhålla max 4 miljoner kronor och år 2-5 max 8 miljoner kronor.

Viktiga datum

 • Informationsmöten

  Ett antal informationsmöten kommer att hållas på universitet och högskolor under perioden 25 april till 31 maj.

  • Lund 25 april
  • Göteborg 8 maj
  • Uppsala 16 maj
  • Karlstad 17 maj
  • Luleå 24 maj
  • Örebro 24 maj
  • Stockholm 28 maj (webbsänt möte hos Vinnova)
  • Umeå 31 maj

  Vad handlar erbjudandet om?

  Syftet med utlysningen inom Kompetenscentrumprogrammet är att skapa internationellt konkurrenskraftiga forskningscentrum med uppgift att genomföra behovsmotiverad excellent forskning i samverkan.

  Forskargrupper hos svenska universitet, högskolor och institut bedriver internationellt framstående forskning inom många områden. Genom denna utlysning vill Vinnova ge de starkaste miljöerna möjligheten att vidareutveckla sin vetenskapliga excellens och relevans, och ge möjlighet till att skapa behovsmotiverade hållbara innovationer med internationell potential.

  Vinnova ser också att ett centrum kan ge de akademiska parterna en ökad möjlighet att rekrytera seniora och juniora forskare för att stärka forskningsområdet och på sikt öka attraktivitet för nationella och internationella forskningsmedel.

  Innovationer uppstår ofta i ett samspel mellan olika parter: till exempel företag, underleverantörer, kunder, forskningsinstitut, universitet och högskolor. För att ett samspel mellan olika parter ska uppstå krävs det att det finns en tillit mellan dem, vilket erfarenhetsmässigt uppstår vid ett långvarigt samarbete. Programmets långsiktiga stöd är därför en viktig del i att uppnå programmets syfte.

  Passar erbjudandet er?

  Utlysningen riktar sig till en grupp aktörer med en gemensam vision och strategisk idé för uppbyggnad av en forskningsmiljö baserad på excellent forskning. Erbjudandet är för alla typer av forskningsområden som kan visa att den kunskap som utvecklas i miljön ska nyttiggöras i näringsliv och samhälle.

  Vi kommer endast att bedöma ansökningar som uppfyller följande formella krav:

  • Projektbeskrivningen ska vara skriven i den mall som skickas ut, den får inte överskrida 25 sidor med 12 punkters text. Huvudrubrikerna ska följas strikt.
  • Koordinatorn måste vara ett universitet, högskola eller forskningsinstitut .
  • Avsiktsförklaringar ska finnas från samtliga deltagande parter i ansökan och ska vara skrivna i den mallen som skickats ut.
  • Den koordinerade partnern ska ha en avsiktsförklaring undertecknad av ledaren för organisationen (en specifik mall). I den ska det tydligt framgå hur ansökan passar in i organisationens övergripande strategi.
  • Ansökan ska innehålla en budget där universitet/högskola/institut och näringsliv/offentlig sektor var för sig minst medfinansierar med motsvarande belopp som söks från Vinnova.
  • Centrumets parter är juridiska personer.

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Finansierade projekt

  Diarienummer 2018-00145

  Statistik för sidan