Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Future Mobility - innovationssamarbeten mellan Sverige och USA

Har du en idé om hur vi kan stärka samarbetet mellan aktörer i Sverige och USA inom mobilitetsområdet? I det här erbjudandet vill vi främja partnerskap, samverkan och kunskapsutbyte för hållbar mobilitet. Med hållbar mobilitet avses aktiviteter som möjliggör förflyttningar av människor och gods som är effektiva, hälsosamma och klimatneutrala, samt tillgängliga för alla..

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Mindre innovations-, test- eller demonstrationsprojekt där det bilaterala samarbetet är i fokus med maximal projekttid om 18 månader.

Vem kan söka?

Aktörer inom mobilitets- och transportsektorn. Projekt ska ha minst en part i Sverige och en i USA. Projektkoordinatorn ska ha driftställe i Sverige.

Hur mycket kan ni söka?

Maximalt bidrag 1 miljon kronor per projekt.

Viktiga datum

I det här erbjudandet bedömer vi ansökningar vid flera tillfällen. Därför har vi delat in ansökningstiden i flera ansökningsperioder. Det innebär att om du skickar in din ansökan före den sista dagen i en ansökningsperiod får du den bedömd i anslutning till det datumet. Men du kan skicka in din ansökan när som helst före sista ansökningsdag. I tidslinjen visas de ansökningsperioder som ligger närmast i tid.

 • Utlysningstext för erbjudandet

  Tips: För att skapa en PDF med all information om erbjudandet klickar du Ctrl+P och väljer PDF för att spara innehållet.

  • Future Mobility främjar forsknings- och innovationssamarbeten mellan aktörer i Sverige och USA inom hållbar mobilitet. Med det här erbjudandet vill vi stödja forsknings- och innovationsaktiviteter som bidrar till hållbar mobilitet och förtätad samverkan mellan svenska och amerikanska aktörer.

   Hållbar mobilitet definieras som alla aktiviteter som möjliggör förflyttningar av människor och gods som är effektiva, hälsosamma och klimatneutrala, samt tillgängliga för alla.

   Utlysningen har två syften:

   • Bidra till kunskapsutveckling och innovation inom hållbar mobilitet.
   • Bidra till stärkt innovationssamverkan mellan Sverige och USA.

   Detta nås genom finansiering av utvalda bilaterala forsknings- och innovationsprojekt inom hållbar mobilitet som genomförs i samverkan mellan minst en aktör i Sverige och en i USA. Projekten ska representera nya samarbeten med god utvecklingspotential. Om tidigare samarbete förekommer ska det projekt som medel sökes för utgöra en väsentlig vidareutveckling av samarbetet.

   Dessa kan söka:

   • Forskningsorganisationer
   • Företag
   • Offentliga och ideella organisationer. 

   Projektkoordinatorn ska vara baserad i Sverige.

   Bidrag och varaktighet
   Maximalt belopp som kan sökas per projekt är en miljon kronor. Total budget för 2023 och 2024 är åtta miljoner kronor. Projektet får ha en varaktighet om högst 18 månader. Under 2023 finns tre tillfällen att ansöka.

   Utlysningen ingår som en del av plattformen Future Mobility, som främjar samarbete mellan Sverige och USA inom hållbar mobilitet. Future Mobility omfattar resurser på plats i USA och Sverige som kan hjälpa till i utvecklingen av nya samarbeten, exempelvis i sökandet av relevanta projektparter.

   Potentiella sökande är välkomna att ta kontakt med ledningen för Future Mobility för att presentera och diskutera sina idéer om samarbetsprojekt.

   Mer informtion om Future Mobility

    

  • Syfte med erbjudandet

   Med det här erbjudandet vill vi stödja forsknings- och innovationsaktiviteter som bidrar till hållbar mobilitet och förtätad samverkan mellan aktörer i Sverige och USA.

   Hållbar mobilitet handlar om att möjliggöra förflyttning av människor och gods på sätt som är effektiva, hälsosamma och klimatneutrala samt tillgängliga för alla.

   Utlysningen har två syften:

   • Bidra till kunskapsutveckling och innovation inom hållbar mobilitet.
   • Bidra till stärkt innovationssamverkan mellan Sverige och USA.

   Detta nås genom finansiering av utvalda bilaterala forsknings- och innovationsprojekt inom hållbar mobilitet som genomförs i samverkan mellan minst en aktör i Sverige och en i USA.

   Nya samarbeten med utvecklingspotential

   Projekten ska representera nya samarbeten med god utvecklingspotential. Om det finns ett samarbete sedan tidigare ska projektet som ni söker finansiering för utgöra en väsentlig vidareutveckling av samarbetet.  

   Ömsesidig nytta i Sverige och USA liksom balanserade insatser av resurser är viktiga förutsättningar för hållbara samarbeten. Utvecklingspotentialen avser också hur samarbetet förväntas utvecklas efter projektets slut.

   Genom att etablera samarbeten mellan Sverige och USA stärks båda innovationssystemen. Kunskapsöverföring stimuleras och nya perspektiv erhålls på de tilltänkta mobilitetslösningarna. Dessutom blir resulterande innovationer formade för att möta en bred marknad.

   Future Mobility - samarbete mellan Sverige och USA

   Utlysningen ingår som en del av i plattformen Future Mobility, som främjar samarbete mellan Sverige och USA inom hållbar mobilitet. Future Mobility omfattar resurser på plats i USA och Sverige som kan hjälpa till i utvecklingen av nya samarbeten, exempelvis i sökandet av relevanta projektparter.

   Future Mobilitys representanter i USA är baserade i Silicon Valley i Kalifornien, vilket är en unik innovationsmiljö som erbjuder många möjligheter. Potentiella sökande är välkomna att ta kontakt med ledningen för Future Mobility för att presentera och diskutera sina idéer om samarbetsprojekt.

   Jämställdhet i projektet

   En aspekt som Vinnova följer upp och bedömer är om både kvinnor och män på ett jämställt sätt tar del av bidraget, deltar i och har inflytande över projektet. En annan aspekt handlar om att analysera och ta ställning till om det finns kön eller genusaspekter som är relevanta kopplat till projektets problemområde, lösningar och nyttiggörande. Denna fråga är obligatorisk att besvara för alla sökande och återfinns under rubriken ”projektuppgifter”.

   Läs mer om vad vårt arbete för jämställd innovation innebär för dig som söker bidrag från oss

   I denna utlysning ligger dessa aspekter liksom jämlikhet och social rättvisa till grund för bedömningen av ansökan. Se bedömningskriterier under avsnitt 7.


   Tillgängliggöra resultat

   Resultat från forskning och innovation som görs fritt tillgängliga ger ökad möjlighet för fler att bidra till lösningar på samhällsutmaningar. Utlysningen ska bidra till att fler resultat görs fritt tillgängliga för alla och eventuell vetenskaplig publicering ska ske med öppen tillgång.

  • Utlysningen riktar sig till forskningsorganisationer, företag, offentliga och ideella organisationer i Sverige och USA. Projektet ska omfatta minst en aktör i Sverige och en aktör i USA, varav projektkoordinatorn ska ha driftställe i Sverige

  • Aktiviteter det går att söka finansiering för

   Bidrag erbjuds för mindre innovations-, test- eller demonstrationsprojekt inom hållbar mobilitet där det bilaterala samarbetet är i fokus. För att stärka och bredda det bilaterala samarbetet kan vistelser i USA respektive Sverige vara värdefulla. Medel kan sökas för aktiviteter både i Sverige och USA. Dock ska projektkoordinatorn ha driftställe i Sverige.

   Vinnova finansierar inte affärsutveckling, kundbearbetning, marknadsföring eller annan ordinarie affärsnära verksamhet. Ansökningar som bara omfattar ett eller ett par möten för att undersöka om det finns möjligheter att skapa ett samarbete har liten möjlighet att få bidrag.

   Bidrag ges enligt 9 § i Vinnovas förordning 2015:208 om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation och artikel 25 i kommissionens EU-förordning nr 651/2014 GBER. Projektets aktiviteter ska utgöras av Genomförbarhetsstudie, Industriell forskning, Experimentell utveckling, eller Stöd till nystartade företag.

   Parter som bedriver icke ekonomisk verksamhet beviljas inte statsstöd i enlighet med förordning 2009:1101 med instruktion för Verket för innovationssystem.

   Stödberättigande kostnader

   Vår finansiering sker genom bidrag. Bidrag till organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet omfattas av regler om statligt stöd. Reglerna styr bland annat vilka typer av kostnader och hur stor andel av dem som får täckas genom bidrag.

   Följande kostnader är stödberättigande:

   • Personalkostnader.
   • Kostnader för utrustning, mark och byggnader i den utsträckning och
    under den tid som de används för projektet.
   • Kostnader för konsulter och licenser med mera.
   • Övriga direkta kostnader.
   • Indirekta kostnader.

   Läs mer om statligt stöd på vår webbplats
   Se allmänna villkor för bidrag och stödberättigande kostnader

  • Bidrag kan lämnas med högst 1 miljon kronor. Hur stort bidrag som en projektpart kan beviljas beror bland annat på organisationens storlek.

   Dokumentet tabell över stödnivåer för statligt stöd förtydligar vad som gäller för olika stora organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet. Varje projektpart ansvarar själv för att mottaget bidrag inte överstiger den stödnivå som är tillåten enligt reglerna för statligt stöd. 

   Läs mer om statligt stöd på vår webbplats
   Se allmänna villkor för bidrag och stödberättigande kostnader

  • Vi kommer endast bedöma ansökningar som uppfyller följande formella krav:

   • Minst en aktör i Sverige och en i USA ska ingå.
   • Koordinator ska vara en juridisk person med svenskt organisationsnummer.
   • Ansökan ska vara skriven på engelska eller svenska och lämnas in via Vinnovas e-tjänster.
   • Ansökningarna ska vara inne senast klockan 13.59 den sista ansökningsdagen via Vinnovas Intressentportal.
  • Vad bedömer vi?

   Projektförslaget ska ligga i linje med utlysningens syfte. Ansökningarna kommer att bedömas utifrån huvudkriterierna potential, genomförande och aktörer.

   Skalan 1-5 används för betygssättning:

   1. Otillräckligt 
   2. Svag
   3. Bra
   4. Mycket bra
   5. Utmärkt

   Potential

   Projektets potential att bidra till:

   • stärkt innovationssamverkan mellan Sverige och USA.
   • kunskapsutveckling och innovation inom hållbar mobilitet.
   • ökad jämlikhet och social rättvisa.
   • långsiktigt hållbara innovationssamarbeten.

   Med stärkt innovationssamverkan menas att projektet ska representera ett nytt samarbete med god utvecklingspotential. Om tidigare samarbete förekommer ska projektet utgöra en väsentlig vidareutveckling av samarbetet.

   Ömsesidig nytta i Sverige och USA liksom balanserade insatser av resurser är viktiga förutsättningar för långsiktigt hållbara samarbeten.

   I begreppet jämlikhet ingår jämställdhet som en viktig aspekt. Vidare är social rättvisa (equity) en aspekt som får allt större uppmärksamhet.

   Aktörer
   • Projektkonstellationens förutsättningar att realisera potentialen. Finns relevant kompetens, är nätverken väl sammanhängande, är engagemanget i projektet ömsesidigt och balanserat?
   • Hur är projektteamet sammansatt med avseende på könsfördelning, inklusive fördelning av makt och inflytande mellan kvinnor och män?

   Genomförbarhet
   • Är projektplanen genomarbetad med realistiska och tydliga mål och aktiviteter.
   • Har projektet effektiva och miljömässigt anpassade samarbetsformer?
   • Är budgeten realistisk och vilket är mervärdet av medel från Vinnova?

   Hur bedömer vi?

   Inkomna ansökningar granskas först med avseende på de formella villkoren. Endast ansökningar som möter de formella villkoren går vidare till bedömning.

   Formellt godkända ansökningar bedöms av experter inom internationalisering och hållbar mobilitet. 

   Bedömarna rekommenderar till Vinnova vilka ansökningar som bör få finansiering. Vinnova fattar beslut och meddelar sökande.

  • Om våra beslut

   Hur mycket varje part i projektet beviljas i bidrag framgår av beslutet. Bidrag kommer beviljas med stöd av enligt förordningen 2015:208. 

   Stöd ges till forskning och utveckling samt innovation antingen genom ”Industriell forskning”, ”Experimentell utveckling”, ”Genomförbarhetsstudie” eller ”Stöd till nystartade företag”. Stödgrunden framgår av beslutet och styr även vilka kostnader som är stödberättigande.

   Vårt beslut om att bevilja eller avslå en ansökan kan inte överklagas.

   Villkor för beviljade bidrag

   För beviljade bidrag gäller våra allmänna villkor för bidrag. Villkoren innehåller bland annat regler om projektavtal, förutsättningar för utbetalning, uppföljning, rapportering och nyttiggörande av resultat.

   Se Vinnovas aktuella villkor

   Vetenskaplig publicering ska ske med öppen tillgång i enlighet med Vinnovas anvisning.

   För alla som beviljas bidrag i den här utlysningen gäller även följande särskilda villkor:

   • För amerikanska företag gäller att en kreditupplysning ska godkännas av Vinnova innan ansökan beviljas.
   • Utbetalning av medel görs till projektkoordinatorn i Sverige. Medel får vidareföras till den amerikanska parten först efter att koordinatorn inhämtat uppgifter från den amerikanska parten. Uppgifter som korordinatorn tar i samband med lägesrapport eller slutrapport om upparbetade kostnader. Kostnader som har bekräftats av utdrag ur bokföringen eller annat likvärdigt underlag.

   Kompletterande särskilda villkor kan beslutas för enskilda projekt.

   Om ni inte följer våra villkor kan ni bli återbetalningsskyldiga. Det gäller också om ni beviljats bidrag felaktigt eller med för högt belopp.

  • Så ansöker ni

   För att söka bidrag fyller ni i ett webbaserat formulär i Vinnovas e-tjänst för ansökningar.

   Där laddar ni även upp följande bilagor:

   • Projektbeskrivning
    Dokument får maximalt omfatta fem sidor. Det ska tydligt förklara varför projektet behövs och hur det är tänkt att genomföras. Läs bedömningskriterierna innan.
   • CV
    Ska innehålla maximalt två sidor per nyckelperson i projektet.
   • Kreditupplysning (UC)
    Gäller för de amerikanska företag som medverkar i projektet.

   Mallar för bilagorna hittar du på vår webbplats

   Tänk på att det tar tid att göra en ansökan. Ni kan börja fylla i uppgifter, spara och fortsätta vid ett senare tillfälle.

   När ansökan är färdig markerar ni den som klar. Ni kan när som helt låsa upp ansökan och göra ändringar, ända fram till sista ansökningsdag.

   Klarmarkera ansökan i god tid innan utlysningen stänger.

   När utlysningen stängt och ansökan registrerats hos Vinnova kommer en bekräftelse skickas ut per e-post till dig som står för användarkontot, projektledare och firmatecknare eller prefekt. Det kan ta några timmar innan du får e-posten.

   Om du inte har fått en bekräftelse via e-post inom 24 timmar efter att utlysningen stängt ber vi dig höra av dig.

   När ansökningstiden har gått ut kan komplettering av ansökan endast ske på begäran från oss.

  Utlysningen öppnar den 14 mars och är öppen till den 30 november 2023. Tre ansökningsomgångar genomförs. Varje omgång stängs kl 14:00 på angivet datum.

    Omgång 1 Omgång 2 Omgång 3
  Sista ansökningsdag 11 maj 2023 20 september 2023 30 november 2023
  Senaste beslutsdatum 30 juni 2023 7 november 2023 15 januari 2024
  Projektstart tidigast 1 juli 2023 8 november 2023 16 januari 2024
  Projektstart senast 1 oktober 15 februari 2024 16 april 2024
  Projektslut senast 31 december 2024 15 maj 2025 31 juli 2025

   

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni logga in och fylla i en ansökan i vår e-tjänst för ansökningar. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Ladda ner mallar för bilagor

  Här kan ni ladda ned mallar för de bilagor som ni behöver bifoga i ansökan, till exempel CV-mall eller projektbeskrivningsmall.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det tar tid att göra en ansökan. Att fylla i alla mallar kan ta flera dagar, eftersom de bygger på analyser ni ska göra. Börja därför ansökan i god tid. Ni kan börja fylla i uppgifter, spara och fortsätta vid ett senare tillfälle.

  När ansökan är färdig markerar ni den som klar. Ni kan när som helst låsa upp ansökan och göra ändringar, ända fram till sista ansökningsdag. Om ni låser upp ansökan, måste ni sedan klarmarkera den för att den ska registreras när utlysningen stänger. 

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt. Om du inte har fått en bekräftelse inom 24 timmar efter att utlysningen stängt, hör av dig till oss.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Eric Wallgren

  utlysningsansvarig, Vinnova

  + 46 (0)8 473 30 96

  Lena Dalsmyr

  Administratör

  + 46 (0)8 473 31 61

  Hans Pohl

  Projektledare Future Mobility, kontaktperson i Sverige

  + 46 (0) 708 402 740

  Anders Dalén

  Change Agent Future Mobility, kontaktperson i USA

  + 1 (650) 334-6387

  Teknisk support

  Tekniska frågor om e-tjänsterna

  Finansierade projekt

  För att vara mer anonym har du har valt att stänga av vissa funktioner på vår webbplats, som till exempel att anmäla dig till vårt nyhetsbrev. Du kan ändra dina inställningar när som helst för att tillåta dessa funktioner och få en bättre upplevelse. 

  Ändra dina kakinställningar

  Diarienummer 2023-00433

  Statistik för sidan