Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Industriella pilotprojekt för användning av neutron- och fotonbaserade tekniker vid storskalig forskningsinfrastruktur - 2020

I det här erbjudandet stödjer vi pilotprojekt av planerings- eller experimentkaraktär som bygger kompetens kring industriellt nyttiggörande av storskalig forskningsinfrastruktur motsvarande MAX IV och ESS. Projektförslagen ska bygga på ett behov hos minst ett svenskt företag och avse verifiering av om teknikerna är lämpliga för att möta företagets utvecklingsbehov.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

A) Förberedande projekt, projekttid max fem månader B) Pilotexperiment, projekttid max 18 månader.

Vem kan söka?

Juridiska personer. Aktörsgrupper bestående av minst två projektparter, varav minst ett svenskt företag som äger behovet och minst en ytterligare svensk organisation som bistår med expertkompetensen inom neutron- eller fotonbaserade tekniker. Svensk avser även driftställe/filial i Sverige förutsatt att kostnaderna i projektet härrör detta.

Hur mycket kan ni söka?

Maximalt bidrag per projektansökan: A) Förberedande projekt: 200 000 kronor B) Pilotexperiment: 500 000 kronor Totalt 10 miljoner kronor är avsatt för utlysningen

Viktiga datum

 • Vad handlar erbjudandet om?

  Genom finansiering av industriella pilotprojektet vill vi stärka svensk kompetens kring industriellt nyttiggörande av experimentmiljöer vid neutron- och fotonbaserad forskningsinfrastruktur. 

  Projektförslaget ska bygga på utvecklingsbehov hos minst ett svenskt företag, som även ska vara projektpart.  

  Projektaktiviteterna ska avse verifiering av neutron- eller fotonbaserade teknikers lämplighet/mervärde för företagets utmaningar utöver vad som kan erhållas med analysteknik som är tillgänglig i vanliga labmiljöer.

  Detta förutsätts behöva stödjande expertkompetens kring aktuell neutron- eller fotonbaserade teknik.  Därför ska minst en ytterligare svensk projektpart delta som säkerställer expertkompetens kopplat till aktuellt teknikval och genomförande.  

  Projektaktiviteterna ska syfta till att ta till sig nya tekniker för minst ett aktivt deltagande företag. Erbjudandet avser därför inte ytterligare eller modifierade experiment för att undersöka material/egenskaper med motsvarande tekniker/metoder som företaget tidigare har fått finansiering för från Vinnova.

  Erbjudandet omfattar två olika projekttyper:

  A - Förberedande projekt 

  Varje projektansökan kan söka upp till 200 000 kronor i bidrag för maximalt fem månaders projekttid. 

  Ansökan ska utgå från en hypotes kring hur foton- eller neutronbaserade tekniker skulle kunna möta företagets behov.  Inriktningen kan vara en bredare kartläggning av relevanta analysmöjligheter för att möta en identifierad utmaning för företaget. Det kan även vara en smalare planeringsstudie som hanterar genomförbarhetsfrågor inför ett specifikt experiment.

  B - Pilotexperiment  

  Varje projektansökan kan söka upp till 500 000 kronor i bidrag för maximalt 18 månaders projekttid. 
  Det tänkta projektet ska innehålla genomförandet av ett experiment vid en redan identifierad experimentstation för neutron- eller fotonbaserade tekniker, samt erfoderlig resultatanalys och planering för hur resultaten kan nyttiggöras efter projektet.  Utlysningen medger experiment vid såväl MAX IV som internationell storskalig forskningsinfrastruktur för neutron- och fotonbaserade tekniker. Alla typer av tillgänglighet för experimenttid medges och experimenttid/stråltid är en stödberättigande kostnad. 

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni logga in och fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Ladda ner mallar för bilagor

  Här kan ni ladda ned mallar för de bilagor som ni behöver bifoga i ansökan, till exempel CV-mall eller projektbeskrivningsmall.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det tar tid att göra en ansökan. Att fylla i alla mallar kan ta flera dagar, eftersom de bygger på analyser ni ska göra. Börja därför ansökan i god tid. Ni kan börja fylla i uppgifter, spara och fortsätta vid ett senare tillfälle.

  När ansökan är färdig markerar ni den som klar. Ni kan när som helst låsa upp ansökan och göra ändringar, ända fram till sista ansökningsdag. Om ni låser upp ansökan, måste ni sedan klarmarkera den för att den ska registreras när utlysningen stänger. 

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Diarienummer 2020-00869

  Statistik för sidan