Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Innovations for Managing Sustainable Urban Accessibility

Utlysningen Innovations for Managing Sustainable Urban Accessibility genomförs inom ramen för samarbetet ERA-NET Cofund Urban Accessibility and Connectivity (EN-UAC). I Innovations for Managing Sustainable Urban Accessibility ingår Sverige, Österrike, Lettland, Turkiet, den belgiska huvudstadsregionen samt den belgiska Flandersregionen. Informationen nedan riktar sig till svenska aktörer som är intresserad av att delta i internationella konsortier och tillsammans bidra till utveckling av metoder och verktyg som främjar hållbar mobilitet och tillgänglighet i städer. För fullständig information, se utlysningens hemsida.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Vi söker svenska aktörer som på innovativa sätt och i samarbete med europeiska aktörer vill främja hållbar mobilitet och tillgänglighet i städer. Utlysningen är öppen för projekt som sträcker sig alltifrån tillämpad forskning till demoprojekt.

Vem kan söka?

Utlysningen är öppen för företag, forskningsinstitut, högskolor och universitet, offentliga aktörer samt icke vinstdrivande organisationer. Svenska sökande behöver ingå i ett konsortium med minst en aktör från något av de medverkande länderna.

Hur mycket kan ni söka?

Det finns ingen uttryckt maximal nivå för hur mycket det går att söka, men ungefär 10 miljoner kronor är budgeterat för den svenska delen av utlysningens. Vi räknar med att finansiera projektmedverkan för ca 3–5 svenska aktörer.

Viktiga datum

Beslut i utlysningen kommer att meddelas i december 2022. 

 • Utlysningens inriktning

  Urbana transporter av gods och människor står för en betydande del av växthusgasutsläppen och kräver därför en betydande minskning, särskilt i en mycket urbaniserad kontinent som Europa. Innovativa lösningar för att påskynda övergången till klimatneutralitet och ökad attraktivitet efterfrågas av städer av alla typer och storlekar, som vill omfördela det stadens begränsade utrymme till förmån för hållbara transportsätt och kvalitativt offentligt utrymme. Att hantera olika slags tillgänglighet i staden är en viktig del i en sådan process, och i fokus för denna utlysning.

  Tematiska områden 

  Utlysningen är till för projekt som bidrar till minst ett av följande tematiska områden (engelsk originaltext inom parentes):

  • Bidrar till ökat nyttjande av potentialer och integrering av åtgärder för urban tillgänglighet (Utilising untapped potentials and mainstreaming of measures for managing urban accessibility)
  • Bidrar till ökad acceptans för och delaktighet i åtgärder som bidrar till tillgänglighet (Making measures for managing urban accessibility accepted and participatory)  
  • Bidrar till att göra åtgärder för att hantera tillgänglighet i städer mer agila (Making measures for managing urban accessibility more agile)
  • Bidrar till att göra åtgärder för att hantera urban tillgänglighet effektiva, robusta och effektfulla (Making measures for managing urban accessibility effective, robust and impactful)

  Med hållbar urban tillgänglighet menas i detta sammanhang möjligheten att nå målpunkter genom ett urbant transportsystem, med låg miljömässig påverkan.

  Mer om utlysningen

  Utlysningen genomförs inom ramen för det europeiska forsknings- och innovationssamarbetet ERA NET Urban Accessibility and Connectivity (EN-UAC).  Vinnova samt Energimyndigheten deltar som svenska finansierande aktörer i utlysningen. Länder som utöver Sverige ingår i utlysningen är (med finansierande aktör inom parentes):

  • Österrike (FFG)
  • Belgium Brussels - Capital Region (Innoviris)
  • Belgium Flanders Region (VLAIO)
  • Lettland (VIAA) – prel.
  • Turkiet (TÜBITAK)

  Den internationella ansökningsprocessen samordnas av österrikiska FFG. Det innebär att konsortier skickar in sina projektansökningar till FFG:s ansökningssystem e-Call (Länk finns på utlysningens internationella hemsida). En grupp av utvalda oberoende experter bedömer konsortiernas ansökningar utifrån de bedömningskriterier som är fastställda för utlysningen och ger rekommendationer om vilka projekt som bör finansieras. De medverkande finansierande aktörerna tar beslut om finansiering utifrån expertgruppens utlåtande och med hänsyn till tillgänglig budget.

  Utifrån expertgruppens rekommendationer och med hänsyn till tillgänglig budget kommer de svenska aktörer som ingår i projekt som gått vidare i processen få en länk till en sluten ansökningsomgång i Vinnovas system. Svenska aktörer som ingår i konsortier som har fått sin ansökan beviljad kommer att få medel utbetalda av Vinnova.

  Godkänd projektlängd i utlysningen är upp till 30 månader.

  För att kunna finna och kontakta samarbetspartners har en Linkedin-grupp skapats för utlysningen. Se länk nedan.

  För fullständig information om utlysningen, se utlysningens internationella hemsida. 

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Björn Svensby Kurling

  Vinnova - Nationell kontaktperson för utlysningen

  +46 8 473 31 48

  Maria Alm

  Energimyndigheten

  +16 544 2187

  Diarienummer 2022-01028

  Statistik för sidan