Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Avancerad och innovativ AI

Med utlysningen vill vi stötta svensk utveckling av avancerade och innovativa lösningar inom artificiell intelligens (AI). Syftet är att stärka Sveriges kapacitet och innovationsförmåga inom området. Vi söker väldefinierade projekt med hög innovativ höjd och stor påvisbar potential. Utlysningen är ett initiativ från vårt insatsområde för artificiell intelligens, vilket är en del av Vinnovas prioriterade område Digital omställning.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Tillämpade och behovsdrivna forsknings- och innovationsprojekt med stor påvisbar potential som genom samarbete utvecklar möjliggörande teknik och förmågor inom avancerad och innovativ AI. Projekten ska nå TRL 4 till 7.

Vem kan söka?

Ett konsortium med minst två deltagare, varav minst en behovsägare från näringsliv eller offentlig sektor. Förutom företag och offentlig sektor kan universitet, högskolor, forskningsinstitut och andra relevanta organisationer medverka.

Hur mycket kan ni söka?

Det går att söka mellan 2 och 7 miljoner kronor i bidrag per projekt. Bidraget får motsvara maximalt 60 procent av projektets stödberättigande kostnader. Utlysningens preliminära budget är 30 miljoner kronor.

Viktiga datum

På vårt informationsmöte berättar vi mer om utlysningen och ansökningsprocessen.

 • Vad handlar erbjudandet om?

  Utlysningen riktar sig till konsortier med minst två deltagare där företag eller offentlig sektor ska vara behovsägare. Universitet, högskolor, forskningsinstitut och andra relevanta organisationer kan medverka.

  Projekten ska nå minst nivå 4 och högst nivå 7 på TRL-skalan (Technology Readiness Level). Vi kan därför finansiera projekt i tidiga faser av teknikutveckling såväl som projekt som når längre mot implementation och kommersialisering.

  Utlysningen är öppen för en bredd av olika projekt med varierande teknisk mognad och med olika inriktningar vad gäller teknik- och tillämpningsområden. Lösningen av ett AI-relaterat problem behöver dock stå i centrum för projektet och inte bara utgöra en begränsad del av arbetet. Att det finns system och operativa miljöer som är mogna att tillgodogöra sig den teknik som utvecklas är positivt för projektets potential.

  AI är en transformativ teknologi vars fulla potential ibland kräver ny affärslogik och nya sätt att samarbeta för att den ska kunna realiseras, t ex inom en bransch eller en värdekedja. Vi ser därför exempelvis gärna samarbeten mellan etablerade företag som vill lösa gemensamma behov och utmaningar inom AI för att därigenom kunna öka sin konkurrenskraft och nå nya tillväxtmöjligheter.

  Projekten kan vara en fortsättning på svensk AI-forskning som är redo att ta ett steg närmre kommersialisering i samarbete med en eller flera engagerade behovsägare. Vi ser gärna att starka svenska AI-startups är en del av projekten. Projekten kan dessutom vara en del av ett större innovationssamarbete med t ex utländska aktörer där Vinnova finansierar den svenska delen.

  Gemensamt för de projekt vi söker är att de behöver ha en hög innovativ höjd. De behöver också ha en stor och tydligt påvisbar potential. Vi förväntar oss att gedigna analyser av lösningens nytta, unikitet, konkurrenskraft och potential ligger till grund för ansökan. Projekten som finansieras behöver därutöver påvisa en trovärdig förmåga och plan angående hur projektets resultat tas vidare mot användning eller kommersialisering.

  Ansökningarna bedöms i konkurrens med varandra. Till utlysningen kommer Vinnova anlita externa bedömare med hög expertis inom AI, relevanta domäner och tillämpningsområden samt kommersialisering. Ju högre belopp och bidragsnivå som söks desto större krav kommer ställas på projektets potential och riskhantering. Projektens längd kan vara mellan 12 och 36 månader.

  Du är varmt välkommen att höra av dig till oss om du har frågor.

  Presentation om erbjudandet

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni logga in och fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Ladda ner mallar för bilagor

  Här kan ni ladda ned mallar för de bilagor som ni behöver bifoga i ansökan, till exempel CV-mall eller projektbeskrivningsmall.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det tar tid att göra en ansökan. Att fylla i alla mallar kan ta flera dagar, eftersom de bygger på analyser ni ska göra. Börja därför ansökan i god tid. Ni kan börja fylla i uppgifter, spara och fortsätta vid ett senare tillfälle.

  När ansökan är färdig markerar ni den som klar. Ni kan när som helst låsa upp ansökan och göra ändringar, ända fram till sista ansökningsdag. Om ni låser upp ansökan, måste ni sedan klarmarkera den för att den ska registreras när utlysningen stänger. 

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt. Om du inte har fått en bekräftelse inom 24 timmar efter att utlysningen stängt, hör av dig till oss.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Fredrik Weisner

  Ansvarig för insatsområdet artificiell intelligens

  46(0)84733180

  Tove Jaensson

  Utlysningsansvarig

  46(0)84733057

  Julia Engström

  Administrativa frågor

  46(0)84733012

  Vinnova Helpdesk

  Tekniska frågor

  +46 8 473 32 99

  Finansierade projekt

  Diarienummer 2021-04754

  Statistik för sidan