Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Key Digital Technologies JU - Europeiska samverkansprojekt inom elektroniska komponenter och system - Call 2022

Key Digital Technologies JU är ett så kallat institutionaliserat partnerskapsprogram, ett Joint Undertaking, där finansieringen kommer från EU-kommissionen via Horisont Europa, finansierande myndigheter i deltagande länder samt deltagande organisationer. Inom Key Digital Technologies JU finansierar Vinnova projekt med aktörer längs hela värdekedjan inom elektroniska komponenter och system, både med mjuk- och hårdvarufokus för att bidra till hållbar digital omställning. Tillämpningsområden kan vara industriell produktion, fordonssektorn, energi och 5G/6G.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

För deltagande i internationella samverkansprojekt med inriktning på elektroniska komponenter och system.

Vem kan söka?

Svenska företag som uppfyller Vinnovas krav samt universitet och forskningsinstitut. Vinnova kräver deltagande från svenska företag motsvarande minst 50 procent av den svenska projektbudgeten.

Hur mycket kan ni söka?

Det svenska konsortiet kan söka max 2 000 000 EUR i stöd från Vinnova för ett projekt. EU-kommissionen stödjer projekten med motsvarande belopp. Vinnovas budget för Call 2022 är 48,5 miljoner kronor.

Viktiga datum

 • Vad handlar erbjudandet om?

  Varje år har KDT JU två olika utlysningar, RIA (Research and Innovation Action) och IA (Innovation Action). Båda är av bottom up-karaktär i linje med den gällande Strategiska Reasearch Agendan för ECS (Electronic Components and Systems).

  Det kommer också finnas utlysningar med speciella fokusområden (Focus topics) med dedikerad budget.

  Så går det till

  Ansökningsprocessen sker i flera steg enligt beskrivningen nedan. Projektförslagens innehåll utvärderas av internationella experter och parallellt utvärderar Vinnova de deltagande svenska organisationerna gentemot Vinnovas nationella regler. 

  1. Först skickar hela det internationella konsortiet in en fullständig ansökan till Key Digital Technologies JU. Ansökan bedöms av internationella experter.
  2. I samband med den internationella utvärderingen av den fullständiga ansökan genomför Vinnova även en granskning av det svenska konsortiet med avseende på de nationella reglerna. Uppfylls inte det kan enskild projektdeltagare eller samtliga svenska deltagare nekas finansiering från Vinnova.
  3. Därefter görs en rankning av projekten utifrån den tekniska utvärderingen och deltagande länders prioriteringar. Baserat på denna rankning tas sedan beslut inom Key Digital Technologies JU där Vinnova ingår i Public Authorities Board om vilka projekt som ska få finansiering.
  4. Det svenska konsortiet som ingår i en projektansökan som väljs ut för finansiering inom Key Digital Technologies JU ska skicka in till Vinnova en gemensam ansökan med nationell projektbeskrivning enligt separat anvisning.

  Nationella regler

  För företag som deltagare gäller följande vid inskickande av ansökan till KDT JU:

  • Företag ska vara ett aktiebolag registrerat i Sverige.
  • Företag ska ha driftställe i Sverige.
  • Aktiviteter i projektet måste genomföras i den svenska verksamheten och projektkostnader ska vara hänförliga till driftställets verksamhet.
  • Företag måste vara registrerat för arbetsgivaravgifter.
  • Företag ska ha minst två registrerade årsredovisningar hos Bolagsverket.
  • Den senaste registrerade årsredovisningen ska ha nettoförsäljning eller eget kapital som motsvarar hälften av sökbart belopp hos KDT JU och Vinnova.
  • Företag ska ha minst en miljon kronor i nettoomsättning enligt senaste årsredovisningen. I nettoomsättning räknas inte offentliga bidrag från exempelvis Vinnova eller EU.
  • Företag ska ha minst tre heltidsanställda.

  För Key Digital Technologies JU gäller att kostnader i budget samt rapportering till Vinnova ska harmoniseras med finansieringsregler för Horisont Europa. Det innebär att Vinnova och Key Digital Technologies JU förväntar sig att samma nivå på kostnadsbudget samt nivå vid rapportering för respektive svensk projektdeltagare. Det innebär bland annat att det är Horisont Europas regler som gäller för beräkning av indirekta kostnader (overhead) i nationell budget och vid rapportering till Vinnova.

  Observera Vinnovas nationella regler och särskilda villkor för deltagande i KDT JU (länkar nedan), i övrigt gäller det Vinnovas allmänna villkor för bidrag.

  Särskilda villkor KDT JU Calls 2022.pdfSweden national rules KDT JU 2022.pdf

  Finansiering

  Maximalt bidrag från Vinnova till ett projekt är motsvarande 2 000 000 €. EU-kommissionen finansierar på motsvarande nivå.

  Maximalt bidrag från Vinnova till enskilt stort företag, universitet/högskola och forskningsinstitut är motsvarande 1 000 000 €.

  Maximalt bidrag från Vinnova till små- och medelstora företag är motsvarande 500 000 €.

  Nedanstående bidragsnivåer gäller för bidraget från Vinnova:

  • Projekt koordinator: Universitet, högskolor och forskningsinstitut: 65 %
  • Universitet, högskolor och forskningsinstitut 50 %
  • Små och medelstora företag
  • RIA - Research and Innovation Action och Focus topics 35 %
  • IA - Innovation Action 30 %
  • Stora företag
  • RIA - Research and Innovation Action och Focus topics 25 %
  • IA - Innovation Action 20 %

  Information om bidragsnivåer för bidrag från EU-kommissionen finns i KDT JU Work Program 2022 och på KDT JU:s hemsidan för Calls 2022, se länkarna nedan.

  Ytterligare finansiering

  För att uppmuntra fler svenska företag och organisationer att vara koordinator i Key Digital Technologies JU går det att söka stöd från Vinnova. Det är möjligt att söka upp till 500 000 kronor i bidrag för att vara koordinator under arbetet med den internationella ansökan för Calls 2022. Ansökan ska ha minst 3 svenska projektparter varav minst ett företag och maximalt 80% av stödberättigade kostnader kan finansieras.

  För information om ansökningsprocessen kontakta utlysningsansvariga Adela Saavedra Granholm och Lars Gustafsson. Se kontaktuppgifter längre ner på sidan.

  Så här ansöker ni

  Information om ansökningsprocessen finns på KDT JU hemsidan för Calls 2022

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Adela Saavedra Granholm

  Insatsansvarig

  + 46 8 473 31 50

  Lars Gustafsson

  Handläggare

  + 46 8 473 32 12

  Diarienummer 2022-00087

  Statistik för sidan