Utgiven
2008-juni
Språk
Svenska
Serienummer
VR 2008:06
Serie
Vinnova rapport
ISBN
978-91-85959-12-9
ISSN
1650-3104
Antal sidor
138
Författare
Ingvar Aaro, Magnus Bergman & Björn Westerberg - Crossconnect Network Group AB
Pris
Utgivare
Vinnova
Diarienummer
2005-01447
Ämne
Informations- och kommunikationsteknik, Transport

Vinnova fick i november 2004 i uppdrag av regeringen att lämna förslag till FoU-program inom områdena produktionsteknik och fordonstelematik. I augusti 2005 kunde avtal undertecknas mellan Vinnova, Nutek, Västra Götalandsregionen, Business Region Göteborg AB och fordonsindustrin gällande två nationella FoU-program, ett inom produktionsteknik och ett inom fordons-IT och telematik (V-ICT). V-ICTs syfte är att stärka den svenska fordonsindustrins internationella konkurrenskraft genom en strategisk kraftsamling inom fordons-IT och telematik.

Programstyrelsen för V-ICT initierade i sept. 2007 en halvtidsutvärdering av V-ICT programmet och ramarna för utvärderingen ges i "Utvärdering av programmet Vehicle-Information and Communication Technology, Vinnova 2007-06-01". CrossConnect fick i uppdrag att genomföra utvärderingen och denna har genomförts under perioden sep 2007 till mars 2008. En stor del av informationen har insamlats via intervjuer och poängenkäter. Totalt har 57 personer intervjuats varav 19 personer med helhetsbild av V-ICT (Programstyrelsen med mera) samt 38 personer relaterade till V-ICT projekten.

Hämta publikation

Ladda ner PDF gratis (1896 kB)