Utgiven
2009-mars
Språk
Svenska
Serienummer
VR 2009:05
Serie
Vinnova rapport
ISBN
978-91-85959-45-7
ISSN
1650-3104
Antal sidor
64
Författare
Christer Heinegård, Jyrki Kettunen & Knut Magnar Sandland
Pris
Utgivare
Vinnova
Diarienummer
2007-03538
Ämne
Material, Produktion

SkeWood-programmet är en FoU-satsning inom området träprodukter med utgångspunkt från ett marknads- och användarperspektiv. Enligt avtalet och beslutsvillkoren för SkeWood-programmet står det att: "Verksamheten skall inriktas mot egenskaper hos trä och förädling av trä med syfte att möte den träbearbetande industrins och dess slutkunders behov av forskning för att säkerställa en marknadsstyrd produkt- och processutveckling". Programmet pågår från år 2000 till år 2008 och omsätter 60 miljoner kr.

SkeWood-programmet har reglerats i ett avtal mellan en grupp företag, företrädda av stiftelsen Träenigheten, och staten, representerad av NUTEK/Vinnova, vilka vardera svarar för 50 % av finansieringen. Utförare är Luleå tekniska universitet.

Hämta publikation

Ladda ner PDF gratis (311 kB)