Uppdrag att stärka det svensk-kinesiska forsknings- och innovationssamarbetet

Regeringsuppdrag

Utgiven
2012-maj
Språk
Svenska
Serienummer
VI 2012:08
Serie
Vinnova information
ISBN
ISSN
1650-3120
Antal sidor
28
Författare
Pris
Utgivare
Vinnova
Diarienummer
2012-00922
Ämne
Internationell samverkan

Regeringen har gett Vinnova, Vetenskapsrådet, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande - Formas, Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap - FAS, Statens energimyndighet - STEM, Rymdstyrelsen samt Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser - Tillväxtanalys i uppdrag att gemensamt utforma och genomföra aktiviteter i syfte att långsiktigt stärka det svensk-kinesiska forsknings- och innovationsarbetet och därigenom främja svensk kunskapsutveckling och förutsättningar för tillväxt.


Föreliggande dokument beskriver myndigheternas planerade arbete kring utformning
av aktiviteter avseende Kina.

Hämta publikation

Ladda ner PDF gratis (373 kB)