Utgiven
2012-maj
Språk
Svenska
Serienummer
VI 2012:08
Serie
Vinnova information
ISBN
ISSN
1650-3120
Antal sidor
28
Författare
Pris
Utgivare
Vinnova
Diarienummer
2012-00922
Ämne
Internationell samverkan

Regeringen har gett Vinnova, Vetenskapsrådet, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande - Formas, Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap - FAS, Statens energimyndighet - STEM, Rymdstyrelsen samt Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser - Tillväxtanalys i uppdrag att gemensamt utforma och genomföra aktiviteter i syfte att långsiktigt stärka det svensk-kinesiska forsknings- och innovationsarbetet och därigenom främja svensk kunskapsutveckling och förutsättningar för tillväxt.


Föreliggande dokument beskriver myndigheternas planerade arbete kring utformning
av aktiviteter avseende Kina.