Utgiven
2014-december
Språk
Svenska
Serienummer
VR 2014:07
Serie
Vinnova rapport
ISBN
978-91-87537-23-3
ISSN
1650-3104
Antal sidor
64
Författare
Martin Fröberg, Johannes Henriksson & Anna Zingmark - Ramböll
Pris
Utgivare
Vinnova
Diarienummer
Ämne
Hälsa

Vinnova har inom ramen för regeringsuppdraget (N2008/7291/FIN) ”Uppdrag att genomföra en satsning med syfte att öka antalet samverkansmiljöer som stimulerar kommersialisering av innovationer inom hälso- och sjukvården” gjort en satsning på uppbyggnad av innovationsslussar inom hälso- och sjukvården. Sex slussar i Skåne, Stockholm, Uppsala, Västerbotten, Västra Götaland och Östergötland har finansierats under drygt tre år.

Det huvudsakliga syfte med innovationsslussarna är att ta tillvara vårdpersonalens idéer och utveckla produkter eller tjänster som kommersialiseras eller bidrar till att förbättra hälso- och sjukvården. De ska också fungera som en ingång för företag och underlätta introduktion av innovationer inom vården.

I den här rapporten presenteras slututvärderingen av satsningen på innovationsslussar inom hälso- och sjukvården. Rapporten är tänkt som inspiration och guide till beslutsfattare och strateger både inom offentlig verksamhet men även inom politiken och inom näringslivet.

Rapporten visar att satsningen på innovationsslussar varit lyckad och lett till ett ökat samarbete mellan hälso- och sjukvården, företagen och det omgivande innovationssystemet. Samtliga innovationsslussar är nu permanentade och fortsätter efter Vinnovas finansiering med stöd från respektive landsting eller region.

Det finns även en mer detaljerad halvtidsutvärdering av satsningen för den som vill läsa mer "Innovationsslussar inom hälso- och sjukvården" (Vinnova Rapport VR 2013:04)