Utgiven
2013-juni
Språk
Svenska
Serienummer
VR 2013:04
Serie
Vinnova rapport
ISBN
978-91-86517-87-8
ISSN
1650-3104
Antal sidor
78
Författare
Martin Fröberg, Pauline Mattsson, Jens Sörvik & Anna Zingmark - Ramböll
Pris
227 kr
Utgivare
Vinnova
Diarienummer
2012-01411
Ämne
Hälsa, Produktion, Tjänster

Vinnova har inom ramen för regeringsuppdraget ”Uppdrag att genomföra en satsning med syfte att öka antalet samverkansmiljöer som stimulerar kommersialisering av innovationer inom hälso- och sjukvården” startat programmet Innovationsslussar inom hälso- och sjukvården. Inom programmet finansieras sex innovationsslussar. Programmet ska ge stöd för att bygga upp/vidareutveckla innovationsslussar som ska:

  • ta till vara, utveckla och kommersialisera idéer från hälso- och sjukvården
  • fungera som kontaktnoder för företag och underlätta introduktionen av innovationer inom hälso- och sjukvården

Denna rapport är en halvtidsutvärdering av programmet. Syftet med halvtidsutvärderingen är att visa på de resultat som har uppkommit inom programmet, samt att lära av vad som har varit framgångsrikt och vad som kan utvecklas.