Politiken, offentlig verksamhet - en av tre parter i samverkan

En erfarenhetsstudie inom Vinnovas Vinnväxt-program

Utgiven
2008-juni
Språk
Svenska
Serienummer
VR 2008:08
Serie
Vinnova rapport
ISBN
978-91-85959-16-7
ISSN
1650-3104
Antal sidor
64
Författare
Ulf Westerberg
Pris
Utgivare
Vinnova
Diarienummer
2002-01664
Ämne
Forsknings- och innovationsmiljöer

En av grundstenarna i Vinnväxt-programmet är att akademi, näringsliv och offentlig sektor det vill säga Triple Helix, samverkar och mobiliserar kring en gemensam strategisk idé. Målet är att innovationssystemet ska bli internationellt konkurrenskraftig inom sitt styrkeområde inom loppet av tio år.

Denna rapport handlar om politikers och offentlig sektors roll i regionala innovationssystem och kluster. Personer från samtliga åtta Vinnväxt-processer och två övriga kluster har blivit intervjuade. Bland dessa personer finns företrädare för den politiska ledningen i kommuner och landsting, ledningen för dessas förvaltningar samt ansvariga inom statliga och regionala myndigheter som är engagerade i de utvalda projekten.

Syftet har varit att klartlägga regionala politikers erfarenheter, engagemang och involvering i Vinnväxt-processerna samt att samla in synpunkter på vad som skulle kunna göras bättre.

Se även en kompletterande studie, februari 2010

For English version see/för engelsk version se "The Public Sector - one of three collaborating parties" (Vinnova Report VR 2009:19).

Hämta publikation

Ladda ner PDF gratis (1137 kB)