Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Offentlig upphandling som drivkraft för innovation och förnyelse

Bokomslag Offentlig upphandling som drivkraft för innovation och förnyelse
Utgiven
2008-mars
Serienummer
VP 2008:02
Utgivare
Vinnova
Författare
ISBN
ISSN
1650-3120/1651-3568
Antal sidor
144

Regeringen gav i maj 2006 Nutek och Vinnova i uppdrag att i samråd med Nämnden för offentlig upphandling (NOU) utreda hur offentlig upphandling skall kunna bidra till ökad innovation och kreativ förnyelse. Det innebär bland annat att utreda hur upphandlingar kan utformas så att de i större utsträckning driver på teknikutveckling och affärsmöjligheter.

I uppdraget ingick att bedöma:

  • vilka metoder som är mest ändamålsenliga för att bedriva en innovationsfrämjande upphandling
  • inom vilka sektorer det är mest angeläget att skapa förutsättningar för att använda offentlig upphandling som drivkraft för innovation ochförnyelse
  • i vilken utsträckning en utvecklad offentlig upphandling kan ha betydelse för genomförandet av de strategiprogram som utarbetats för svenska nyckelbranscher.

Verkens redovisning skulle utformas så att den kunde utgöra underlag för en policy med riktlinjer för offentlig upphandling som drivkraft för innovation och förnyelse.

För engelsk version se/for English version see "Public procurement as a driver for innovation and change" (Vinnova Information/Policy VP 2007:03).

Senast uppdaterad 15 december 2022

Statistik för sidan