Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Offentlig upphandling som drivkraft för innovation och förnyelse

Book cover Offentlig upphandling som drivkraft för innovation och förnyelse
Published
2008-March
Series number
VP 2008:02
Publisher
Vinnova
Author
ISBN
ISSN
1650-3120/1651-3568
Number of pages
144

Regeringen gav i maj 2006 Nutek och Vinnova i uppdrag att i samråd med Nämnden för offentlig upphandling (NOU) utreda hur offentlig upphandling skall kunna bidra till ökad innovation och kreativ förnyelse. Det innebär bland annat att utreda hur upphandlingar kan utformas så att de i större utsträckning driver på teknikutveckling och affärsmöjligheter.

I uppdraget ingick att bedöma:

  • vilka metoder som är mest ändamålsenliga för att bedriva en innovationsfrämjande upphandling
  • inom vilka sektorer det är mest angeläget att skapa förutsättningar för att använda offentlig upphandling som drivkraft för innovation ochförnyelse
  • i vilken utsträckning en utvecklad offentlig upphandling kan ha betydelse för genomförandet av de strategiprogram som utarbetats för svenska nyckelbranscher.

Verkens redovisning skulle utformas så att den kunde utgöra underlag för en policy med riktlinjer för offentlig upphandling som drivkraft för innovation och förnyelse.

För engelsk version se/for English version see "Public procurement as a driver for innovation and change" (Vinnova Information/Policy VP 2007:03).

Last updated 15 December 2022

Page statistics