Utgiven
2015-december
Språk
Svenska
Serienummer
VA 2015:08
Serie
Vinnova rapport
ISBN
978-91-87537-39-4
ISSN
1650-3104/1651-355X
Antal sidor
96
Författare
Olof Linde & Jan Persson - Sweco Strategy
Pris
Utgivare
Vinnova
Diarienummer
2013-02393
Ämne
Ledning och organisering

Denna rapport är avsedd att vara ett underlag för diskussioner om framtida behov och prioriteringar av nya och uppgraderade test- och demonstrationsinfrastrukturer. Rapporten är uppdelad i två delar; dels en kartläggning av befintliga test- och demonstrationsinfrastrukturer och dels en intervjuserie för att identifiera framtida behov av test- och demonstrationsinfrastrukturer.

Idag hamnar Sverige i topp i internationella mätningar över länders innovationsförmåga. Men den globala konkurrensen ökar och en oroande tendens är att Sverige halkar efter andra OECD-länder när det gäller näringslivets investeringar i forskning och utveckling som andel av BNP. Test och demonstrationer spelar en allt viktigare roll i många innovationsprocesser och därför är det av stor vikt att Sverige skapar bra möjligheter för detta nationellt.

Möjligheten att utveckla kunskap, lösningar och prova idéer kräver allt oftare en test- och demonstrationsinfrastruktur som stöder dessa olika behov. Detta har lett till en ökad diskussion om vilka prioriteringar som Sverige bör göra och vilka typer av infrastruktur som kommer att behövas framöver. Som ett underlag för den fortsatta dialogen har vi genomfört en kartläggning och behovsinventering under 2015. Ambitionen i denna rapport är att ge en helhetsbild utan att överlappa den inventering som Rådet för forskningens infrastruktur (RFI) på Vetenskapsrådet har genomfört parallellt med denna inventering.