Utgiven
2008-maj
Språk
Svenska
Serienummer
VA 2008:07
Serie
Vinnova rapport
ISBN
978-91-85959-18-1
ISSN
1650-3104/1651-355X
Antal sidor
40
Författare
Erik Arnold, Barbara Good & Henrik Segerpalm – Technopolis Group
Pris
Utgivare
Vinnova
Diarienummer
2007-02594
Ämne
Informations- och kommunikationsteknik, Tjänster, EU, Forskning och utveckling i företag, Forsknings- och innovationsmiljöer

Ericssons utveckling inom mobiltelefoni tillhör Sveriges största industriella framgångar i modern tid, mätt i termer av omsättning, sysselsättning och exportintäkter. Denna effektanalys beskriver utvecklingen av mobiltelefonin, med fokus på GSM-tekniken, och den offentligt finansierade forskningens betydelse för framgångarna.

Analysen visar att många faktorer bidrog. En av de viktigaste var den ömsesidiga dialogen mellan leverantören Ericsson och beställaren Televerket och deras sätt att stödja varandra under den internationella standardiseringsprocessen av GSM-tekniken. En annan faktor var den teknologiska förmåga och den marknadsposition som uppnåddes inom det nordiska samarbete där NMTsystemet skapades.

För engelsk fullversion se/for full version in English see "The GSM story" (Vinnova Report/Analysis VA 2008:04).

För engelsk sammanfattning se/for summary in English see "Summary - The GSM story" (Vinnova Report/Analysis VA 2008:06).

Hämta publikation

Ladda ner PDF gratis (1687 kB)