Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Framtidens personresor - Projektkatalog

Bokomslag Framtidens personresor - Projektkatalog

Framtidens personresor - Projektkatalog

Visa mer information (ankarlänk)

I en tid då globala utmaningar ger lokala avtryck känns det särskilt angeläget med forskning och kunskapsutveckling inom kollektivtrafikområdet. Storstadsregionerna växer och en allt större andel av vår befolkning bor i städer, vilket ökar trycket på en kollektivtrafik som är tillgänglig, hållbar och ekologiskt gångbar. En utvecklad kollektivtrafik innebär en lägre belastning på vår närmiljö och i förlängningen även på det globala klimatet. Samtidigt stimuleras ekonomisk utveckling och social utjämning – viktiga komponenter för en hållbar utveckling!

För att få till stånd den önskvärda utvecklingen behövs bland annat forsknings- och utvecklingsinsatser och ett mer effektivt utnyttjande av forskningsresultat. Det finns ett stort behov av att aktivt föra in resultat från forsknings- och utvecklingsprojekt i planering och utförande av kollektivtrafik. På motsvarande sätt är det viktigt att föra in branschaktörernas frågeställningar i forskningsmiljöerna.

Programmet Framtidens Personresor utgör en kraftsamling genom att myndigheterna Trafikverket (tidigare Banverket och Vägverket) och Vinnova för första gången samverkar i ett forskningsprogram. Programmet är tänkt att pågå till utgången av 2011. Det övergripande syftet är att öka kollektivtrafikens andel av transporterna och uppnå ett mer hållbart transportsystem.

I föreliggande projektkatalog presenteras samtliga projekt som fått finansiering inom programmet sedan dess start 2007. Vår förhoppning är att projekten ska bidra till en mer effektiv och attraktiv kollektivtrafik samt till nyttiggörande och värdeskapande av kunskap inom kollektivtrafikområdet.

Utgiven
2011-januari
Serienummer
VI 2011:01
Utgivare
Vinnova
Författare
ISBN
ISSN
1650-3104
Antal sidor
88

Senast uppdaterad 15 december 2022

Statistik för sidan