Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Book cover Framtidens personresor - Projektkatalog
Published
2011-January
Series number
VI 2011:01
Publisher
Vinnova
Author
ISBN
ISSN
1650-3104
Number of pages
88

I en tid då globala utmaningar ger lokala avtryck känns det särskilt angeläget med forskning och kunskapsutveckling inom kollektivtrafikområdet. Storstadsregionerna växer och en allt större andel av vår befolkning bor i städer, vilket ökar trycket på en kollektivtrafik som är tillgänglig, hållbar och ekologiskt gångbar. En utvecklad kollektivtrafik innebär en lägre belastning på vår närmiljö och i förlängningen även på det globala klimatet. Samtidigt stimuleras ekonomisk utveckling och social utjämning – viktiga komponenter för en hållbar utveckling!

För att få till stånd den önskvärda utvecklingen behövs bland annat forsknings- och utvecklingsinsatser och ett mer effektivt utnyttjande av forskningsresultat. Det finns ett stort behov av att aktivt föra in resultat från forsknings- och utvecklingsprojekt i planering och utförande av kollektivtrafik. På motsvarande sätt är det viktigt att föra in branschaktörernas frågeställningar i forskningsmiljöerna.

Programmet Framtidens Personresor utgör en kraftsamling genom att myndigheterna Trafikverket (tidigare Banverket och Vägverket) och Vinnova för första gången samverkar i ett forskningsprogram. Programmet är tänkt att pågå till utgången av 2011. Det övergripande syftet är att öka kollektivtrafikens andel av transporterna och uppnå ett mer hållbart transportsystem.

I föreliggande projektkatalog presenteras samtliga projekt som fått finansiering inom programmet sedan dess start 2007. Vår förhoppning är att projekten ska bidra till en mer effektiv och attraktiv kollektivtrafik samt till nyttiggörande och värdeskapande av kunskap inom kollektivtrafikområdet.

Last updated 22 February 2018

Page statistics